มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2566
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
คณิตศาสตร์
02
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
ชีววิทยา
02
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีสารสนเทศ
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีสารสนเทศ
03
เทียบโอน
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
ควบชีววิทยา
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
วิทยาศาสตร์ศึกษา
03
ควบคณิต
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
สาธารณสุขศาสตร์
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2566
สาธารณสุขศาสตร์
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2566
สาธารณสุขศาสตร์
03
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2566
สาธารณสุขศาสตร์
04
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2566
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
27/04
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2566
คหกรรมศาสตร์
01
แผน ก2
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2566
คหกรรมศาสตร์
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2566
คหกรรมศาสตร์
02
แบบ 1(1.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
01
แผน ก2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
02
แผน ข
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2566
การประถมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
การประถมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
คณิตศาสตร์
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
จิตวิทยาและการแนะแนว
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
ดนตรีศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
พลศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาไทย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
สังคมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2566
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
27/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2566
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
27/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2566
หลักสูตรวิชาชีพครู
03
27/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2566
หลักสูตรวิชาชีพครู
04
27/54
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2566
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
27/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2566
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
27/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2566
หลักสูตรวิชาชีพครู
03
27/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2566
หลักสูตรวิชาชีพครู
04
27/54
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2566
การบริหารการศึกษา
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2566
การบริหารการศึกษา
02
แผน ข
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2566
การบริหารการศึกษา
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2566
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2566
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2566
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
02
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2566
หลักสูตรและการสอน
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2566
หลักสูตรและการสอน
02
แผน ข
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2566
หลักสูตรและการสอน
03
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2566
หลักสูตรและการสอน
04
แผน ข
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2566
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาเกาหลี
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาจีน
01
เอก-โท
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาจีน
02
เอก-โท
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาจีนธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาจีนธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาญี่ปุ่น
01
เอก-โท
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาญี่ปุ่น
02
เอก-โท
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาไทย
02
เอก-โท
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาไทย
01
เอกเดี่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาอังกฤษ
01
เอกเดี่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาอังกฤษ
02
เอก-โท
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
สารสนเทศศาสตร์
01
เอก-โท
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
สารสนเทศศาสตร์
02
เอกเดี่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
สารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาอังกฤษ
01
27/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
ภาษาไทย
01
แผน ก2
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2566
การจัดการ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การจัดการ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การจัดการ
03
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การจัดการ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตร 2 ภาษา)
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตร 2 ภาษา)
03
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การท่องเที่ยวและบริการยุคดิจิทัล
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
การบัญชีบัณฑิต
01
บัญชีบัณฑิต
2566
การบัญชีบัณฑิต
02
บัญชีบัณฑิต
2566
การบัญชีบัณฑิต
03
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2566
การบัญชีบัณฑิต
04
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2566
การบัญชีบัณฑิต
05
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2566
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
นิเทศศาสตร์
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2566
นิเทศศาสตร์
02
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2566
นิเทศศาสตร์
03
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2566
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ
01
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2566
การจัดการ
01
27/39
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การจัดการ
01
27/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
01
27/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล
01
27/38
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล
01
27/05
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2566
การบัญชีบัณฑิต
01
27/08
บัญชีบัณฑิต
2566
การบัญชีบัณฑิต
02
27/09
บัญชีบัณฑิต
2566
บริหารธุรกิจ
01
แผน ก2
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2566
บริหารธุรกิจ
02
แผน ข.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2566
บริหารธุรกิจ
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2566
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีระบบเกษตร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
วิศวกรรมอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
01
ต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
01
ต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
ต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
02
ต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
วิศวกรรมเครื่องกล
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
วิศวกรรมเครื่องกล
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
วิศวกรรมเครื่องกล
04
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
วิศวกรรมเครื่องกล
05
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
วิศวกรรมโยธา
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
วิศวกรรมโยธา
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
วิศวกรรมโยธา
04
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
วิศวกรรมโลจิสติกส์
02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
ศิลปะและนวัตกรรมการออกแบบสร้างสรรค์
01
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
01
27/10
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
27/03
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
วิศวกรรมเครื่องกล
01
27/01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
01
27/02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2566
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2566
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2566
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2566
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2566
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2566
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2566
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2566
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2566
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
03
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2566
รัฐศาสตร์
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2566
รัฐศาสตร์
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2566
รัฐศาสตร์
03
รัฐศาสตรบัณฑิต
2566
รัฐศาสตร์
04
รัฐศาสตรบัณฑิต
2566
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
01
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
2566
นิติศาสตร์
01
27/33
นิติศาสตรบัณฑิต
2566
นิติศาสตร์
02
27/34
นิติศาสตรบัณฑิต
2566
นิติศาสตร์
03
27/35
นิติศาสตรบัณฑิต
2566
รัฐประศาสนศาสตร์
01
27/31
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2566
รัฐศาสตร์
01
27/32
รัฐศาสตรบัณฑิต
2566
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
เทียบโอน ตาก
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2566
นิติศาสตร์
01
แผน ก2
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
2566
นิติศาสตร์
02
แผน ข
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
2566
นิติศาสตร์
03
แผน ข
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
2566
นิติศาสตร์
04
แผน ก2
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
2566
รัฐประศาสนศาสตร์
01
แผน ก2
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2566
รัฐประศาสนศาสตร์
02
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2566
รัฐประศาสนศาสตร์
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2566
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
01
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2566
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
02
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2566
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
01
-
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2565
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
คณิตศาสตร์
02
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
เคมี
02
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
ชีววิทยา
02
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
เทคโนโลยีสารสนเทศ
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
เทคโนโลยีสารสนเทศ
03
เทียบโอน
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
ฟิสิกส์
02
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
ควบเคมี
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
วิทยาศาสตร์ศึกษา
02
ควบชีววิทยา
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
วิทยาศาสตร์ศึกษา
03
ควบฟิสิกส์
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
วิทยาศาสตร์ศึกษา
04
ควบคณิต
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
สาธารณสุขศาสตร์
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2565
สาธารณสุขศาสตร์
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2565
สาธารณสุขศาสตร์
03
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2565
สาธารณสุขศาสตร์
04
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2565
สาธารณสุขศาสตร์
05
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2565
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
26/เทียบโอน
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
26/03
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2565
การจัดการสารสนเทศ
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2565
การจัดการสารสนเทศ
02
แบบ 1 (1.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2565
คหกรรมศาสตร์
01
แผน ก1
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2565
คหกรรมศาสตร์
02
แผน ก2
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2565
คหกรรมศาสตร์
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2565
คหกรรมศาสตร์
02
แบบ 1(1.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2565
คหกรรมศาสตร์
03
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
01
แผน ก1
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
02
แผน ก2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
02
แบบ 1(1.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2565
การประถมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
การประถมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
การศึกษาพิเศษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
คณิตศาสตร์
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
จิตวิทยาและการแนะแนว
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
ดนตรีศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
พลศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาไทย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
สังคมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2565
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
26/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2565
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
26/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2565
หลักสูตรวิชาชีพครู
03
26/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2565
หลักสูตรวิชาชีพครู
04
26/54
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2565
การบริหารการศึกษา
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2565
การบริหารการศึกษา
02
แผน ข
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2565
การบริหารการศึกษา
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2565
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2565
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
02
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2565
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2565
การศึกษาพิเศษ
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2565
การศึกษาพิเศษ
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2565
หลักสูตรและการสอน
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2565
หลักสูตรและการสอน
02
แผน ข
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2565
หลักสูตรและการสอน
03
แผน ก1
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2565
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาเกาหลี
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาจีน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาจีนธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาจีนธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาญี่ปุ่น
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาไทย
02
เอกเดี่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาไทย
01
เอกเดี่ยว
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาอังกฤษ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาอังกฤษ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
สารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
สารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาอังกฤษ
01
26/34
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
ภาษาไทย
01
แผน ก2
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2565
ภาษาไทย
02
แผน ก2
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2565
การจัดการ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การจัดการ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การจัดการ
03
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การจัดการ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตร 2 ภาษา)
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตร 2 ภาษา)
03
เทียบโอน
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การตลาด
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การท่องเที่ยวและบริการ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
การท่องเที่ยวและบริการ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
การบัญชีบัณฑิต
01
บัญชีบัณฑิต
2565
การบัญชีบัณฑิต
02
บัญชีบัณฑิต
2565
การบัญชีบัณฑิต
03
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2565
การบัญชีบัณฑิต
04
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2565
การบัญชีบัณฑิต
05
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2565
การบัญชีบัณฑิต
06
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2565
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
นิเทศศาสตร์
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2565
นิเทศศาสตร์
02
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2565
นิเทศศาสตร์
03
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2565
บริหารธุรกิจ
01
แผน ก2
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2565
บริหารธุรกิจ
02
แผน ข.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2565
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2565
การจัดการ
01
26/37
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การจัดการ
01
26/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
26/04
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
01
26/36
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
01
26/05
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การตลาด
01
26/35
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การตลาด
01
26/เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2565
การบัญชีบัณฑิต
01
26/07
บัญชีบัณฑิต
2565
การบัญชีบัณฑิต
02
26/08
บัญชีบัณฑิต
2565
บริหารธุรกิจ
01
แผน ก2
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2565
บริหารธุรกิจ
02
แผน ข.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2565
บริหารธุรกิจ
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2565
บริหารธุรกิจ
02
แบบ 1 (1.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2565
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
เทคโนโลยีระบบเกษตร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
แผน ก1
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
02
แผน ก2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2565
วิศวกรรมอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
แผน ก2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2565
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2565
เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
02
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
วิศวกรรมเครื่องกล
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
วิศวกรรมเครื่องกล
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
วิศวกรรมเครื่องกล
04
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
วิศวกรรมโลจิสติกส์
02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
วิศวกรรมโลจิสติกส์
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
02
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
26/01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
01
26/38
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
01
26/02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
วิศวกรรมเครื่องกล
01
26/เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2565
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2565
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2565
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2565
นิติศาสตร์
03
นิติศาสตรบัณฑิต
2565
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2565
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2565
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2565
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2565
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2565
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2565
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
03
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2565
รัฐศาสตร์
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2565
รัฐศาสตร์
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2565
รัฐศาสตร์
03
รัฐศาสตรบัณฑิต
2565
รัฐศาสตร์
04
รัฐศาสตรบัณฑิต
2565
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
01
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
2565
นิติศาสตร์
01
26/33
นิติศาสตรบัณฑิต
2565
รัฐประศาสนศาสตร์
01
26/31
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2565
รัฐศาสตร์
01
26/32
รัฐศาสตรบัณฑิต
2565
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
26/พิจิตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2565
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
26/ตาก
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2565
นิติศาสตร์
01
แผน ก2
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
2565
นิติศาสตร์
02
แผน ข
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
2565
รัฐประศาสนศาสตร์
01
แผน ก2
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2565
รัฐประศาสนศาสตร์
02
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2565
รัฐประศาสนศาสตร์
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2565
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
01
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2565
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
01
รุ่น 3
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2564
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
คณิตศาสตร์
02
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
คหกรรมศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
คหกรรมศาสตร์
03
ควบ 2 ปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
เคมี
02
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
จุลชีววิทยา
02
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
ชีววิทยา
02
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีสารสนเทศ
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีสารสนเทศ
03
เทียบโอน
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
ฟิสิกส์
02
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
02
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
ควบเคมี
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาศาสตร์ศึกษา
02
ควบชีววิทยา
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาศาสตร์ศึกษา
03
ควบจุลชีววิทยา
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาศาสตร์ศึกษา
04
ควบฟิสิกส์
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาศาสตร์ศึกษา
05
ควบคณิต
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาศาสตร์ศึกษา
06
ควบวิทย์แวดล้อม
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาศาสตร์ศึกษา
07
ควบสาธา
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาศาสตร์ศึกษา
08
ควบคหกรรม
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
สาธารณสุขศาสตร์
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2564
สาธารณสุขศาสตร์
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2564
สาธารณสุขศาสตร์
03
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2564
สาธารณสุขศาสตร์
04
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
25/05
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
25/06
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2564
คหกรรมศาสตร์
01
แผน ก2
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2564
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
01
แผน ก
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2564
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2564
การประถมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
การประถมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
การศึกษาปฐมวัย
03
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
การศึกษาพิเศษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
คณิตศาสตร์
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
จิตวิทยาและการแนะแนว
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
ดนตรีศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
พลศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาไทย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
สังคมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2564
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
25/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2564
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
25/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2564
หลักสูตรวิชาชีพครู
03
25/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2564
หลักสูตรวิชาชีพครู
04
25/54
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2564
การบริหารการศึกษา
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2564
การบริหารการศึกษา
02
แผน ข.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2564
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2564
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
02
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2564
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2564
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
02
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2564
การศึกษาพิเศษ
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2564
หลักสูตรและการสอน
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2564
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาจีน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาจีนธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาไทย
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาอังกฤษ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาจีน
01
25/39
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาไทย
01
25/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
ภาษาอังกฤษ
01
25/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
การจัดการ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การจัดการ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การจัดการ
03
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การจัดการ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การตลาด
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การท่องเที่ยวและบริการ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
การท่องเที่ยวและบริการ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
การบัญชีบัณฑิต
01
บัญชีบัณฑิต
2564
การบัญชีบัณฑิต
02
บัญชีบัณฑิต
2564
การบัญชีบัณฑิต
03
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2564
การบัญชีบัณฑิต
04
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2564
การบัญชีบัณฑิต
05
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2564
การบัญชีบัณฑิต
06
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2564
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
นิเทศศาสตร์
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2564
นิเทศศาสตร์
02
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2564
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2564
การจัดการ
01
25/40
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การจัดการ
01
25/10
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
25/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
01
25/09
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การตลาด
01
25/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2564
การบัญชีบัณฑิต
01
25/11
บัญชีบัณฑิต
2564
การบัญชีบัณฑิต
02
25/12
บัญชีบัณฑิต
2564
นวัตกรรมการสื่อสาร
01
แผน ข.
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
2564
บริหารธุรกิจ
01
แผน ก2
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2564
บริหารธุรกิจ
02
แผน ข.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2564
บริหารธุรกิจ
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2564
บริหารธุรกิจ
02
แบบ 1 (1.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2564
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2564
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
แผน ก2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
02
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
02
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
วิศวกรรมเครื่องกล
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
วิศวกรรมเครื่องกล
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
วิศวกรรมโลจิสติกส์
02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
วิศวกรรมโลจิสติกส์
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
02
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
25/02
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
01
25/01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
01
25/41
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
01
25/03
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
วิศวกรรมเครื่องกล
01
25/04
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2564
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2564
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2564
นิติศาสตร์
03
นิติศาสตรบัณฑิต
2564
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2564
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2564
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2564
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2564
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2564
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2564
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
03
รัฐศาสตรบัณฑิต
2564
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2564
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
01
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
2564
การพัฒนาชุมชน
01
25/34
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2564
นิติศาสตร์
01
25/35
นิติศาสตรบัณฑิต
2564
นิติศาสตร์
02
25/36
นิติศาสตรบัณฑิต
2564
รัฐประศาสนศาสตร์
01
25/31
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2564
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
01
25/32
รัฐศาสตรบัณฑิต
2564
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
02
25/33
รัฐศาสตรบัณฑิต
2564
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
25/61
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2564
รัฐประศาสนศาสตร์
01
แผน ก2
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2564
รัฐประศาสนศาสตร์
02
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2564
รัฐประศาสนศาสตร์
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2564
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
01
ป.ผู้ช่วยพยาบาล
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
2564
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
01
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2563
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
คณิตศาสตร์
02
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
คณิตศาสตร์
03
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
คหกรรมศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
คหกรรมศาสตร์
03
ควบ 2 ปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
เคมี
02
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
เคมี
03
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
จุลชีววิทยา
02
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
ชีววิทยา
02
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
ชีววิทยา
03
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
เทคโนโลยีสารสนเทศ
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
เทคโนโลยีสารสนเทศ
03
เทียบโอน
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
ฟิสิกส์
02
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
ฟิสิกส์
03
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
02
ควบ 2 ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
ควบเคมี
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์ศึกษา
02
ควบชีววิทยา
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์ศึกษา
03
ควบจุลชีววิทยา
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์ศึกษา
04
ควบฟิสิกส์
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์ศึกษา
05
ควบคณิต
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์ศึกษา
06
ควบวิทย์แวดล้อม
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์ศึกษา
07
ควบสาธา
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์ศึกษา
08
ควบคหกรรม
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์ศึกษา
09
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์ศึกษา
10
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์ศึกษา
11
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์ศึกษา
12
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์ศึกษา
13
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2563
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2563
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
03
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2563
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
05
ควบ 2 ปริญญา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2563
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
06
ควบ 2 ปริญญา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2563
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
04
เทียบโอน
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2563
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
24/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
24/05
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2563
การจัดการสารสนเทศ
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2563
คหกรรมศาสตร์
01
แผน ก2
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2563
คหกรรมศาสตร์
02
แผน ก1
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2563
คหกรรมศาสตร์
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2563
คหกรรมศาสตร์
02
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
01
แผน ก
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2563
การประถมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
การประถมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
การศึกษาพิเศษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
คณิตศาสตร์
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
จิตวิทยาและการแนะแนว
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
ดนตรีศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
พลศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาไทย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
สังคมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2563
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
24/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2563
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
24/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2563
หลักสูตรวิชาชีพครู
03
24/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2563
หลักสูตรวิชาชีพครู
04
24/54
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2563
การบริหารการศึกษา
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2563
การบริหารการศึกษา
02
แผน ข.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2563
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2563
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2563
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
02
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2563
การศึกษาพิเศษ
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2563
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2563
หลักสูตรและการสอน
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2563
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาจีน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาจีนธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาจีนธุรกิจ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาญี่ปุ่น
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาไทย
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาอังกฤษ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาไทย
01
24/36
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
ภาษาอังกฤษ
01
24/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
การจัดการ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การจัดการ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การจัดการ
03
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การจัดการ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การจัดการ
05
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การตลาด
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การท่องเที่ยวและบริการ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
การท่องเที่ยวและบริการ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
การบัญชีบัณฑิต
01
บัญชีบัณฑิต
2563
การบัญชีบัณฑิต
02
บัญชีบัณฑิต
2563
การบัญชีบัณฑิต
03
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2563
การบัญชีบัณฑิต
04
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2563
การบัญชีบัณฑิต
05
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2563
นิเทศศาสตร์
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2563
นิเทศศาสตร์
02
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2563
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2563
การจัดการ
01
24/40
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การจัดการ
01
24/09
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
24/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
01
24/39
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
01
24/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การตลาด
01
24/38
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การตลาด
01
24/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2563
การบัญชีบัณฑิต
01
24/10
บัญชีบัณฑิต
2563
การบัญชีบัณฑิต
02
24/11
บัญชีบัณฑิต
2563
การจัดการประยุกต์
01
แผน ก2
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2563
การจัดการประยุกต์
02
แผน ข
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2563
นวัตกรรมการสื่อสาร
01
แผน ก2
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
2563
นวัตกรรมการสื่อสาร
02
แผน ข.
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
2563
บริหารธุรกิจ
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2563
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
การจัดการระบบเกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
แผน ก1
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2563
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกสัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
แผน ก2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2563
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
02
แผน ก1
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2563
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2563
เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
วิศวกรรมเครื่องกล
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
วิศวกรรมเครื่องกล
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
วิศวกรรมโลจิสติกส์
02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
วิศวกรรมโลจิสติกส์
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
01
24/03
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
24/02
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
01
24/01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2563
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2563
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
02
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2563
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2563
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2563
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2563
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2563
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2563
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2563
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2563
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2563
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2563
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
03
รัฐศาสตรบัณฑิต
2563
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2563
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
01
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
2563
นิติศาสตร์
01
24/35
นิติศาสตรบัณฑิต
2563
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
24/31
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2563
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
24/32
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2563
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
01
24/33
รัฐศาสตรบัณฑิต
2563
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
02
24/34
รัฐศาสตรบัณฑิต
2563
รัฐประศาสนศาสตร์
01
แผน ก2
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2563
รัฐประศาสนศาสตร์
02
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2563
รัฐประศาสนศาสตร์
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2563
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
01
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2563
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
01
ป.ผู้ช่วยพยาบาล
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2562
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
คหกรรมศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีสารสนเทศ
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีสารสนเทศ
03
เทียบโอน
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
บูรณาการสุขภาพ ความงาม และสปา
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
วิทยาการข้อมูลและการจัดการสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2562
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
23/31
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีสารสนเทศ
02
23/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
23/05
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2562
การจัดการสารสนเทศ
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2562
คหกรรมศาสตร์
01
แผน ก2
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2562
คหกรรมศาสตร์
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2562
คหกรรมศาสตร์
02
แบบ 1 (1.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2562
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
01
แผน ก2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2562
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2562
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
คณิตศาสตร์
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
พลศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาไทย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
สังคมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2562
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
23/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2562
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
23/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2562
หลักสูตรวิชาชีพครู
03
23/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2562
หลักสูตรวิชาชีพครู
04
23/54
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2562
การบริหารการศึกษา
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2562
การบริหารการศึกษา
02
แผน ข.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2562
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2562
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2562
การศึกษาพิเศษ
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2562
การศึกษาพิเศษ
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2562
หลักสูตรและการสอน
01
แผน ก2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2562
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2562
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาจีน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาไทย
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาอังกฤษ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาไทย
01
23/36
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
ภาษาอังกฤษ
01
23/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
การจัดการ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การจัดการ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การจัดการ
03
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การจัดการ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การตลาด
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การท่องเที่ยวและบริการ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
การท่องเที่ยวและบริการ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
การบัญชีบัณฑิต
01
บัญชีบัณฑิต
2562
การบัญชีบัณฑิต
02
บัญชีบัณฑิต
2562
การบัญชีบัณฑิต
03
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2562
การบัญชีบัณฑิต
04
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2562
นิเทศศาสตร์
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2562
นิเทศศาสตร์
02
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2562
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2562
การจัดการ
01
23/40
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การจัดการ
02
23/09
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การจัดการ
03
23/10
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
23/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
02
23/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การตลาด
01
23/39
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การตลาด
02
23/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2562
การบัญชีบัณฑิต
01
23/11
บัญชีบัณฑิต
2562
การบัญชีบัณฑิต
02
23/12
บัญชีบัณฑิต
2562
การบัญชีบัณฑิต
03
23/13
บัญชีบัณฑิต
2562
นิเทศศาสตร์
01
23/38
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2562
การจัดการประยุกต์
01
แผน ก2
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2562
การจัดการประยุกต์
02
แผน ข
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2562
บริหารธุรกิจ
01
แบบ 2 (2.1)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2562
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
การจัดการระบบเกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
รุ่น12 ปกติ ก2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2562
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2562
สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
สัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิชาเอกสัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2562
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
แผน ก2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
02
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2562
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2562
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2562
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2562
วิศวกรรมโลจิสติกส์
02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2562
วิศวกรรมโลจิสติกส์
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2562
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2562
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2562
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
23/02
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2562
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
01
23/01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2562
วิศวกรรมโลจิสติกส์
02
23/03
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2562
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2562
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2562
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2562
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2562
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2562
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2562
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2562
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2562
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2562
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
03
รัฐศาสตรบัณฑิต
2562
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2562
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
01
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
2562
นิติศาสตร์
01
23/35
นิติศาสตรบัณฑิต
2562
รัฐประศาสนศาสตร์
01
23/32
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2562
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
01
23/33
รัฐศาสตรบัณฑิต
2562
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
02
23/34
รัฐศาสตรบัณฑิต
2562
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
23/61
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2562
รัฐประศาสนศาสตร์
01
แผน ก2
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2562
รัฐประศาสนศาสตร์
02
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2562
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
01
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2561
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
คหกรรมศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีชีวภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีสารสนเทศ
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีสารสนเทศ
03
เทียบโอน
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2561
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
22/31
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
การศึกษาปฐมวัย
03
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
คณิตศาสตร์
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
ดนตรีศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
พลศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาไทย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
สังคมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2561
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
22/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2561
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
22/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2561
หลักสูตรวิชาชีพครู
03
22/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2561
หลักสูตรวิชาชีพครู
04
22/54
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2561
การบริหารการศึกษา
01
รุ่น 20 ก.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2561
การบริหารการศึกษา
02
รุ่น 20 ข.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
01
รุ่น 2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2561
หลักสูตรและการสอน
01
รุ่น 12 ก.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2561
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาไทย
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาอังกฤษ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาไทย
01
22/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
ภาษาอังกฤษ
01
22/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
การจัดการ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการ
03
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การตลาด
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การท่องเที่ยวและบริการ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
การบัญชีบัณฑิต
01
บัญชีบัณฑิต
2561
การบัญชีบัณฑิต
03
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2561
การบัญชีบัณฑิต
04
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2561
นิเทศศาสตร์
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2561
นิเทศศาสตร์
02
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2561
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2561
การจัดการ
01
22/41
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการ
02
22/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
22/05
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
01
22/42
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
02
22/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การตลาด
01
22/40
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การตลาด
02
22/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2561
การบัญชีบัณฑิต
01
22/09
บัญชีบัณฑิต
2561
การบัญชีบัณฑิต
02
22/10
บัญชีบัณฑิต
2561
นิเทศศาสตร์
01
22/39
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2561
การจัดการประยุกต์
01
รุ่น 1 ก.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2561
การจัดการประยุกต์
02
รุ่น 1 ข.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2561
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
การจัดการระบบเกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
รุ่น12 ส.-อ. ก2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
03
เทียบโอน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
วิศวกรรมโลจิสติกส์
02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
02
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
01
22/01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
22/03
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
01
22/02
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
03
22/04
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2561
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
01
รุ่น 13
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2561
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2561
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2561
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2561
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
01
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
2561
นิติศาสตร์
01
22/35
นิติศาสตรบัณฑิต
2561
นิติศาสตร์
02
22/36
นิติศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
22/32
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
01
22/33
รัฐศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
02
22/34
รัฐศาสตรบัณฑิต
2561
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รุ่น 1 ก.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2561
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รุ่น 1 ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2560
คณิตศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
คณิตศาสตร์ วิชาเอกสถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
คหกรรมศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
ชีววิทยา
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีชีวภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีสารสนเทศ
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2560
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2560
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
03
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2560
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2560
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
การศึกษาปฐมวัย
03
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
คณิตศาสตร์
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ดนตรีศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
พลศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาไทย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
สังคมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2560
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
21/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2560
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
21/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2560
หลักสูตรวิชาชีพครู
03
21/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2560
การบริหารการศึกษา
01
รุ่น 19 ก.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2560
การบริหารการศึกษา
02
รุ่น 19 ข.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2560
การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
01
รุ่น 10
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
01
รุ่น 1
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2560
หลักสูตรและการสอน
01
รุ่น 11 ก.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2560
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาญี่ปุ่น
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาไทย
01
21/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
ภาษาอังกฤษ
01
21/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
การจัดการ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการ
03
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการ
05
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การตลาด
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
การบัญชีบัณฑิต
01
บัญชีบัณฑิต
2560
การบัญชีบัณฑิต
02
บัญชีบัณฑิต
2560
การบัญชีบัณฑิต
03
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2560
การบัญชีบัณฑิต
04
เทียบโอน
บัญชีบัณฑิต
2560
การบัญชีบัณฑิต
05
เทียบโอน ก.5
บัญชีบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
นิเทศศาสตร์
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2560
นิเทศศาสตร์
02
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2560
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2560
การจัดการ
01
21/41
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการ
03
21/10
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
21/40
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
21/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การตลาด
01
21/43
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การตลาด
02
21/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
การบัญชีบัณฑิต
01
21/12
บัญชีบัณฑิต
2560
การบัญชีบัณฑิต
02
21/13
บัญชีบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
21/44
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
21/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2560
นิเทศศาสตร์
01
21/39
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2560
การจัดการประยุกต์
01
รุ่น 10 ก.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2560
การจัดการประยุกต์
02
รุ่น 10 ข.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2560
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
เกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
รุ่น12 ปกติ ก2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
02
รุ่น12 ปกติ ก1
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2560
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
รุ่น12 ส.-อ. ก2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2560
เซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
02
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
02
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
03
เทียบโอน ก.3
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
วิศวกรรมโลจิสติกส์
02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2560
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
02
เทคโนโลยีบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
01
21/01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
21/03
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
01
21/02
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
01
21/04
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
02
21/05
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2560
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
01
รุ่น 13
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2560
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
การพัฒนาชุมชน
03
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2560
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2560
นิติศาสตร์
03
นิติศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2560
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
01
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
2560
การพัฒนาชุมชน
01
21/36
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2560
นิติศาสตร์
01
21/35
นิติศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
21/31
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
21/32
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
01
21/33
รัฐศาสตรบัณฑิต
2560
รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง
03
21/61 (กองบิน)
รัฐศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2559
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
คหกรรมศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
ชีววิทยา
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีสารสนเทศ
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
สาธารณสุขศาสตร์
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2559
สาธารณสุขศาสตร์
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2559
สาธารณสุขศาสตร์
03
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2559
สาธารณสุขศาสตร์
04
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2559
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
คณิตศาสตร์
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ดนตรีศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาไทย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
สังคมศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2559
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
20/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2559
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
20/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2559
หลักสูตรวิชาชีพครู
03
20/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2559
การบริหารการศึกษา
01
แผน ก.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2559
การบริหารการศึกษา
02
แผน ข.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
01
แผน ก.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2559
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ดนตรีสากล
01
20/39
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาไทย
01
20/36
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
ภาษาอังกฤษ
01
20/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
การจัดการ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการ
03
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การตลาด
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2559
การบัญชี
02
บัญชีบัณฑิต
2559
การบัญชี
03
เทียบโอน ก.3
บัญชีบัณฑิต
2559
การบัญชี
04
เทียบโอน ก.4
บัญชีบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
นิเทศศาสตร์
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2559
นิเทศศาสตร์
02
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2559
นิเทศศาสตร์
03
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2559
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2559
การจัดการ
01
20/41
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการ
02
20/42
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการ
03
20/05
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการ
04
20/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
20/04
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การตลาด
01
20/43
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การตลาด
02
20/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
การบัญชี
01
20/09
บัญชีบัณฑิต
2559
การบัญชี
02
20/10
บัญชีบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
20/44
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
20/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2559
นิเทศศาสตร์
01
20/40
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2559
การจัดการประยุกต์
01
แผน ก.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2559
การจัดการประยุกต์
02
แผน ข.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2559
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
เกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
แผน ก.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2559
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
เซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
02
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
03
เทียบโอน ก.3
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
วิศวกรรมโลจิสติกส์
02
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2559
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
02
เทคโนโลยีบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
01
20/01
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
01
20/03
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
01
20/02
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
2559
การสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
รุ่น 12/2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2559
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
การพัฒนาชุมชน
03
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
การเมืองการปกครอง
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2559
การเมืองการปกครอง
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2559
การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2559
การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2559
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2559
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2559
นิติศาสตร์
03
นิติศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559
การพัฒนาชุมชน
01
20/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2559
การเมืองการปกครอง
01
20/33
รัฐศาสตรบัณฑิต
2559
นิติศาสตร์
01
20/34
นิติศาสตรบัณฑิต
2559
นิติศาสตร์
02
20/35
นิติศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
20/31
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
20/32
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2559
การบริหารจัดการภาครัฐ
01
แผน ก.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2559
การบริหารจัดการภาครัฐ
02
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2559
การบริหารจัดการภาครัฐ
03
แผน ก.5/5
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2559
การบริหารจัดการภาครัฐ
04
แผน ข.5/5
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2559
การปกครองท้องถิ่น
01
แผน ก.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2559
การปกครองท้องถิ่น
02
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2559
การปกครองท้องถิ่น
03
แผน ก.5/5
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2558
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
คณิตศาสตร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
คหกรรมศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
ชีววิทยา
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2558
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2558
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
03
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2558
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
04
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
19/31
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
เคมี
01
รุ่น 5
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2558
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2558
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
19/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2558
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
19/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2558
การบริหารการศึกษา
01
แผน ก.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
การบริหารการศึกษา
02
แผน ข.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
01
รุ่น 1
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
รุ่น 9
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
01
รุ่น 6
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2558
หลักสูตรและการสอน
01
รุ่น 10
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2558
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาญี่ปุ่น
01
ก.1
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาญี่ปุ่น
02
ก.2
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาฝรั่งเศส
01
ก.1
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาฝรั่งเศส
02
ก.2
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาอังกฤษ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ดนตรีสากล
01
19/40
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาไทย
01
19/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
ภาษาอังกฤษ
01
19/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
การจัดการ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการ
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การตลาด
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2558
การบัญชี
02
บัญชีบัณฑิต
2558
การบัญชี
03
เทียบโอน ก.3
บัญชีบัณฑิต
2558
การบัญชี
04
เทียบโอน ก.4
บัญชีบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
04
เทียบโอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
นิเทศศาสตร์
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2558
นิเทศศาสตร์
02
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2558
นิเทศศาสตร์
03
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2558
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2558
การจัดการ
01
19/43
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการ
02
19/44
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการ
03
19/05
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการ
04
19/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
19/42
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
19/04
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การตลาด
01
19/45
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
การบัญชี
01
19/09
บัญชีบัณฑิต
2558
การบัญชี
02
19/10
บัญชีบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
19/46
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
19/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
04
19/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2558
นิเทศศาสตร์
01
19/41
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2558
การจัดการประยุกต์
01
รุ่น 7
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2558
การจัดการประยุกต์
02
แผน ข.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2558
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
เกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2558
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
รุ่น 10
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
02
เทียบโอน ก.2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
เซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมฯ
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการผลิต
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2558
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
19/02
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
19/01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
01
19/03
เทคโนโลยีบัณฑิต
2558
การสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
รุ่น 11
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2558
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
การพัฒนาชุมชน
03
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
การเมืองการปกครอง
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2558
การเมืองการปกครอง
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2558
การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2558
การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2558
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2558
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2558
นิติศาสตร์
03
นิติศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
การพัฒนาชุมชน
01
19/39
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2558
การเมืองการปกครอง
01
19/34
รัฐศาสตรบัณฑิต
2558
นิติศาสตร์
01
19/35
นิติศาสตรบัณฑิต
2558
นิติศาสตร์
02
19/36
นิติศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
19/32
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
19/33
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2558
การบริหารจัดการภาครัฐ
01
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2558
การบริหารจัดการภาครัฐ
02
แผน ก.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2558
การปกครองท้องถิ่น
01
รุ่น 4
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2558
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
รุ่น 15
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2557
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
เคมี
01
รุ่น 4
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2557
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
01
รุ่น 4/2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
ศิลปประดิษฐ์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2557
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2557
อาหารและโภชนาการ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
02
รุ่น 4/2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
01
รุ่น 5
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2557
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2557
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
18/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2557
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
18/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2557
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
02
18/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2557
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
18/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2557
การบริหารการศึกษา
01
แผน ก.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การบริหารการศึกษา
02
แผน ข.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การบริหารการศึกษา
03
รุ่น 16/2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การบริหารการศึกษา
04
แผน ข.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
รุ่น 8
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
02
รุ่น 8/2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
01
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2557
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
02
รุ่น 5/2
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2557
หลักสูตรและการสอน
01
รุ่น 10
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2557
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาอังกฤษ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาไทย
01
18/36
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาอังกฤษ
01
18/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
18/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การจัดการ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการ
03
เทียบโอน ก.3
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการ
04
เทียบโอน ก.4
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
03
เทียบโอน ก.3
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การตลาด
03
เทียบโอน ก.3
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2557
การบัญชี
02
เทียบโอน ก.2
บัญชีบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
เทียบโอน ก.3
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
04
เทียบโอน ก.4
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
นิเทศศาสตร์
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2557
นิเทศศาสตร์
02
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2557
นิเทศศาสตร์
03
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2557
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2557
การจัดการ
01
18/41
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการ
02
18/42
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการ
03
18/05
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การจัดการ
04
18/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การตลาด
01
18/43
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
การบัญชี
01
18/08
บัญชีบัณฑิต
2557
การบัญชี
02
18/09
บัญชีบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
18/44
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
18/45
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
18/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2557
นิเทศศาสตร์
01
18/40
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2557
การจัดการประยุกต์
01
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2557
การจัดการประยุกต์
02
แผน ข.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2557
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2557
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
03
เทียบโอน ก.2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
เซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมฯ
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการผลิต
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2557
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
18/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
18/02
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
18/01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
01
18/03
เทคโนโลยีบัณฑิต
2557
การสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02
รุ่น 10/2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
การเมืองการปกครอง
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2557
การเมืองการปกครอง
02
รัฐศาสตรบัณฑิต
2557
การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2557
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2557
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2557
นิติศาสตร์
03
นิติศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
การพัฒนาชุมชน
01
18/39
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2557
การเมืองการปกครอง
01
18/33
รัฐศาสตรบัณฑิต
2557
นิติศาสตร์
01
18/34
นิติศาสตรบัณฑิต
2557
นิติศาสตร์
02
18/35
นิติศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
18/31
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
18/32
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2557
การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การบริหารจัดการภาครัฐ
02
รุ่น 3/2
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การบริหารจัดการภาครัฐ
03
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การปกครองท้องถิ่น
02
รุ่น 3/2
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2557
การปกครองท้องถิ่น
03
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2557
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2557
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
02
รุ่น 14/2
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2556
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2556
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2556
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2556
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
17/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2556
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
17/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2556
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
17/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2556
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารการศึกษา
02
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารการศึกษา
03
แผน ข.
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
02
รุ่น 7/2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
01
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2556
หลักสูตรและการสอน
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
หลักสูตรและการสอน
02
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2556
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2556
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาไทย
01
17/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาอังกฤษ
01
17/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาอังกฤษ
02
17/47
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การจัดการ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการ
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การตลาด
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การตลาด
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การตลาด
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2556
การบัญชี
02
o1
บัญชีบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
04
o2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
นิเทศศาสตร์
01
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2556
นิเทศศาสตร์
02
นิเทศศาสตรบัณฑิต
2556
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2556
การจัดการ
01
17/40
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการ
02
17/41
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการ
03
17/42
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการ
04
17/05
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการ
05
17/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การตลาด
01
17/43
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การตลาด
02
17/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การบัญชี
01
17/10
บัญชีบัณฑิต
2556
การบัญชี
02
17/11
บัญชีบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01
17/44
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02
17/45
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
03
17/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
04
17/09
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2556
การจัดการประยุกต์
01
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
2556
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
เกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2556
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2556
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
02
รุ่น 8/2
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
o1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
เซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมฯ
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการผลิต
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2556
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
17/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
17/02
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
17/01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
01
17/03
เทคโนโลยีบัณฑิต
2556
การสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
2556
การสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02
รุ่น 9/2
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
2556
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
การเมืองการปกครอง
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2556
การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
01
รัฐศาสตรบัณฑิต
2556
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2556
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2556
นิติศาสตร์
03
นิติศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
การพัฒนาชุมชน
01
17/39
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556
การเมืองการปกครอง
01
17/34
รัฐศาสตรบัณฑิต
2556
การเมืองการปกครอง
02
17/46
รัฐศาสตรบัณฑิต
2556
นิติศาสตร์
01
17/35
นิติศาสตรบัณฑิต
2556
นิติศาสตร์
02
17/36
นิติศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
17/31
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
17/32
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
17/33
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2556
การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การบริหารจัดการภาครัฐ
02
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2556
การปกครองท้องถิ่น
02
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2556
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2555
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
เคมี
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2555
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2555
เคมี
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีชีวภาพ
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
02
แผน ข.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2555
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2555
หลักสูตรและการสอน
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2555
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
16/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2555
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
16/46
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2555
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
16/47
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2555
หลักสูตรวิชาชีพครู
03
16/48
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2555
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
16/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2555
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
16/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2555
การบริหารการศึกษา
01
ก.1
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2555
การบริหารการศึกษา
02
ก.2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2555
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2555
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
01
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2555
หลักสูตรและการสอน
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2555
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2555
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาไทย
01
16/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาอังกฤษ
01
16/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2555
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การจัดการทั่วไป
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การจัดการทั่วไป
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การจัดการทั่วไป
04
o2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
04
o2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2555
การบัญชี
03
o1
บัญชีบัณฑิต
2555
การบัญชี
04
o2
บัญชีบัณฑิต
2555
การประชาสัมพันธ์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
วารสารศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
การจัดการทั่วไป
01
16/40
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การจัดการทั่วไป
02
16/41
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การจัดการทั่วไป
03
16/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การจัดการทั่วไป
04
16/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
16/05
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
16/42
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
16/43
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
16/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
04
16/09
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2555
การบัญชี
01
16/10
บัญชีบัณฑิต
2555
การจัดการประยุกต์
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2555
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
เกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2555
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
รุ่น 6
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2555
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
02
รุ่น 7
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2555
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
เซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมฯ
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการผลิต
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2555
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2555
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
16/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
16/02
เทคโนโลยีบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
16/01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
01
16/03
เทคโนโลยีบัณฑิต
2555
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2555
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2555
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2555
นิติศาสตร์
03
นิติศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
การพัฒนาชุมชน
01
16/39
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
การพัฒนาชุมชน
02
16/45
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2555
นิติศาสตร์
01
16/35
นิติศาสตรบัณฑิต
2555
นิติศาสตร์
02
16/36
นิติศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
16/31
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
02
16/44
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
16/32
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
16/33
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
16/34
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
16/61
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2555
การบริหารจัดการภาครัฐ
01
แผน ก.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2555
การบริหารจัดการภาครัฐ
02
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2555
การปกครองท้องถิ่น
01
แผน ก.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2555
การปกครองท้องถิ่น
02
แผน ข.
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2555
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2555
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
02
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2554
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีชีวภาพ
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
01
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2554
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
02
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
15/34
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
02
แผน ข.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
02
แผน ข.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2554
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การบริหารการศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การวัดผลการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การวัดผลการศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
จิตวิทยาและการแนะแนว
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
นันทนาการ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การศึกษาปฐมวัย
01
15/31
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การศึกษาปฐมวัย
02
15/32
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
การศึกษาปฐมวัย
03
15/33
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2554
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
15/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ
2554
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
15/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2554
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2554
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2554
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2554
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
01
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2554
หลักสูตรและการสอน
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2554
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2554
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2554
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2554
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2554
การพัฒนาชุมชน
01
15/42
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ดนตรีสากล
01
15/43
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2554
นิติศาสตร์
01
15/38
นิติศาสตรบัณฑิต
2554
นิติศาสตร์
02
15/39
นิติศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาไทย
01
15/40
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาอังกฤษ
01
15/41
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
15/35
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
15/36
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
15/37
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2554
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
15/61
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2554
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2554
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
04
o2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
04
o2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2554
การบัญชี
02
บัญชีบัณฑิต
2554
การบัญชี
03
o1
บัญชีบัณฑิต
2554
การประชาสัมพันธ์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
วารสารศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
01
15/44
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
02
15/45
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
03
15/05
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การจัดการทั่วไป
04
15/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
15/46
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
15/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
15/47
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
15/48
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
15/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
04
15/09
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2554
การบัญชี
01
15/10
บัญชีบัณฑิต
2554
การบัญชี
02
15/11
บัญชีบัณฑิต
2554
การจัดการประยุกต์
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2554
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
เกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
พืชศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2554
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2554
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
o1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
02
o2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
เซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมฯ
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการผลิต
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์
01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2554
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2554
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
15/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกก่อสร้าง
01
15/02
เทคโนโลยีบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมฯ
01
15/03
เทคโนโลยีบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเครื่องกล
01
15/01
เทคโนโลยีบัณฑิต
2554
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2553
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เคมี
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2553
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
ชีววิทยา
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์การกีฬา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์ศึกษา
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
14/33
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
การบริหารการศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
การวัดผลการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
การวัดผลการศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
จิตวิทยาและการแนะแนว
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
นันทนาการ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาอังกฤษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2553
การบริหารการศึกษา
01
14/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
การศึกษาปฐมวัย
01
14/31
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
การศึกษาปฐมวัย
02
14/32
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2553
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
14/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ
2553
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
02
14/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ
2553
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
14/54
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2553
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิจัยและประเมินผลการศึกษา
02
14/55
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2553
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2553
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2553
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2553
วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
01
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
2553
หลักสูตรและการสอน
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2553
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2553
นิติศาสตร์
01
นิติศาสตรบัณฑิต
2553
นิติศาสตร์
02
นิติศาสตรบัณฑิต
2553
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2553
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2553
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2553
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2553
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2553
การพัฒนาชุมชน
01
14/39
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
นิติศาสตร์
01
14/36
นิติศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาไทย
01
14/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาอังกฤษ
01
14/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
14/35
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2553
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
14/34
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2553
ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2553
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2553
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การจัดการทั่วไป
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การจัดการทั่วไป
01
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การจัดการทั่วไป
02
o2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
o2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
o1
บัญชีบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
o2
บัญชีบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
o1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
o2
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2553
การบัญชี
02
บัญชีบัณฑิต
2553
นิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
นิเทศศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2553
การจัดการทั่วไป
01
14/40
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การจัดการทั่วไป
01
14/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การจัดการทั่วไป
02
14/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การจัดการทั่วไป
03
14/22
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
14/42
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
14/10
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
14/08
บัญชีบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
14/23
บัญชีบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
14/43
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
14/44
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
14/21
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
14/11
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
14/12
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
14/24
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2553
การจัดการประยุกต์
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2553
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2553
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
สัตวศาสตร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2553
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
02
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2553
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2553
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
14/05
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
01
14/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
01
14/03
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
14/01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
14/02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2553
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2552
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เคมี
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2552
จุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
ชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาการคอมพิวเตอร์
03
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาศาสตร์การกีฬา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
13/32
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การวัดผลการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การวัดผลการศึกษา
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การศึกษาพิเศษ
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
จิตวิทยาและการแนะแนว
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
นันทนาการ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
นันทนาการ
08
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2552
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
การบริหารการศึกษา
01
13/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา
2552
การศึกษาปฐมวัย
01
13/31
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การศึกษาปฐมวัย
02
13/25
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2552
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
13/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ
2552
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
02
16/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
13/42
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
13/43
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
03
13/44
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
04
13/45
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
05
13/46
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
06
13/47
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
07
13/48
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
08
13/27
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
หลักสูตรวิชาชีพครู
09
13/28
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2552
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
02
13/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ
2552
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2552
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2552
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2552
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2552
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
การพัฒนาชุมชน
01
13/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
การพัฒนาชุมชน
01
13/05
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
ภาษาอังกฤษ
01
13/36
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
13/35
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
13/33
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
13/34
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์
01
13/64
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
13/61
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
13/62
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
03
13/63
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2552
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2552
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การจัดการทั่วไป
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2552
การบัญชี
02
บัญชีบัณฑิต
2552
นิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
นิเทศศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
การจัดการทั่วไป
01
13/39
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การจัดการทั่วไป
02
13/26
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การจัดการทั่วไป
01
13/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การจัดการทั่วไป
02
13/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การจัดการทั่วไป
03
13/22
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
13/09
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
13/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
13/23
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
13/40
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
13/41
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
13/21
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
13/10
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
13/24
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2552
นิเทศศาสตร์
01
13/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2552
การจัดการประยุกต์
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2552
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เกษตรอินทรีย์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2552
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2552
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีเซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2552
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
01
13/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
01
13/03
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
13/01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
13/02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2552
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2551
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
ชีววิทยา วิชาเอกชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
วิทยาศาสตร์การกีฬา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
12/32
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
การวัดผลการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
นันทนาการ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2551
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2551
การบริหารการศึกษา
01
12/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา
2551
การศึกษาปฐมวัย
01
12/31
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
การศึกษาปฐมวัย
02
12/27
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
การศึกษาปฐมวัย
01
12/01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
การศึกษาปฐมวัย
02
12/02
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
การศึกษาปฐมวัย
03
12/24
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
นาฏศิลป์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
12/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ
2551
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
ศิลปศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2551
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
12/42
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2551
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
12/43
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2551
หลักสูตรวิชาชีพครู
03
12/44
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2551
หลักสูตรวิชาชีพครู
04
12/45
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2551
หลักสูตรวิชาชีพครู
05
12/29
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2551
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
02
12/53
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ
2551
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2551
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2551
หลักสูตรและการสอน
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2551
การพัฒนาชุมชน วิชาเอกการจัดการชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
การพัฒนาชุมชน วิชาเอกการจัดการชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2551
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2551
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2551
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2551
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2551
การพัฒนาชุมชน
01
12/09
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
การพัฒนาชุมชน วิชาเอกการจัดการชุมชน
01
12/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
ภาษาอังกฤษ
01
12/36
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
01
12/35
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2551
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
12/33
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2551
รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย
01
12/34
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2551
การจัดการการคลัง
01
12/61
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2551
การจัดการการคลัง
02
12/62
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2551
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2551
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การจัดการทั่วไป
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การจัดการทั่วไป
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2551
การบัญชี
02
บัญชีบัณฑิต
2551
นิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
นิเทศศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
การจัดการทั่วไป
01
12/39
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การจัดการทั่วไป
02
12/22
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การจัดการทั่วไป
03
12/28
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การจัดการทั่วไป
01
12/10
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การจัดการทั่วไป
02
12/11
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การจัดการทั่วไป
03
12/12
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การจัดการทั่วไป
04
12/25
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
12/14
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
12/13
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
12/26
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
12/40
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
12/41
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
12/23
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
12/15
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
12/21
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
12/16
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2551
นิเทศศาสตร์
01
12/38
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2551
การจัดการประยุกต์
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2551
การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
สัตวบาล
01
12/08
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2551
เทคโนโลยีเซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
วิศวกรรมโลจิสติกส์
01
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
2551
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
01
12/07
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
01
12/06
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
01
12/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
12/03
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
12/05
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2551
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2550
คหกรรมศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2550
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
ชีววิทยา วิชาเอกจุลชีววิทยา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
วิทยาการคอมพิวเตอร์
03
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
วิทยาศาสตร์การกีฬา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
11/31
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
การวัดผลการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2550
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2550
การศึกษาปฐมวัย
01
11/36
อนุปริญญาครุศาสตร์
2550
การศึกษาปฐมวัย
01
11/01
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
การศึกษาปฐมวัย
02
11/24
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
การศึกษาปฐมวัย
03
11/25
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2550
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
11/42
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2550
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
11/43
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2550
หลักสูตรวิชาชีพครู
03
11/44
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2550
หลักสูตรวิชาชีพครู
04
11/45
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2550
หลักสูตรวิชาชีพครู
05
11/46
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2550
หลักสูตรวิชาชีพครู
06
11/47
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2550
หลักสูตรวิชาชีพครู
07
11/48
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2550
การบริหารการศึกษา
01
11/51
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา
2550
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
11/52
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ
2550
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2550
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2550
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
02
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2550
หลักสูตรและการสอน
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2550
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2550
ดนตรีสากล
01
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
2550
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2550
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2550
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2550
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2550
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2550
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2550
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2550
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2550
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2550
รัฐประศาสนศาสตร์
01
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2550
รัฐประศาสนศาสตร์
02
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2550
การพัฒนาชุมชน
01
11/37
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2550
การพัฒนาชุมชน
01
11/06
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2550
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2550
ภาษาอังกฤษ
01
11/34
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2550
รัฐประศาสนศาสตร์
01
11/32
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2550
รัฐประศาสนศาสตร์
02
11/33
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2550
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
11/61
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2550
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
11/62
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2550
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
03
11/63
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2550
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2550
การบัญชี
02
บัญชีบัณฑิต
2550
นิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2550
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2550
การจัดการทั่วไป
01
11/38
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2550
การจัดการทั่วไป
02
11/39
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2550
การจัดการทั่วไป
03
11/23
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2550
การจัดการทั่วไป
01
11/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การจัดการทั่วไป
02
11/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การจัดการทั่วไป
03
11/27
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
11/11
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
11/12
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
11/09
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
11/10
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
03
11/26
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
11/40
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
11/41
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
11/21
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
11/13
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
11/14
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
11/22
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
04
11/15
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2550
นิเทศศาสตร์
01
11/35
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2550
เกษตรศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
สัตวบาล
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
สัตวศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
เทคโนโลยีเซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
01
11/05
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
01
11/03
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
11/02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2550
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
11/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2549
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
ชีววิทยาประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
เทคโนโลยีสารสนเทศ
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
วิทยาการคอมพิวเตอร์
03
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
วิทยาศาสตร์การกีฬา
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
10/31
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี)
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2549
สิ่งแวดล้อมศึกษา
01
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2549
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2549
การวัดผลการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2549
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2549
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2549
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2549
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2549
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2549
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2549
นันทนาการ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2549
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2549
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2549
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2549
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2549
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2549
หลักสูตรและการสอน
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2549
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2549
การประถมศึกษา
01
10/52
ครุศาสตรบัณฑิต
2549
การศึกษาปฐมวัย
01
10/37
อนุปริญญาครุศาสตร์
2549
การศึกษาปฐมวัย
01
10/01
ครุศาสตรบัณฑิต
2549
การศึกษาปฐมวัย
02
10/24
ครุศาสตรบัณฑิต
2549
การศึกษาปฐมวัย
03
10/51
ครุศาสตรบัณฑิต
2549
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
ปวค.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2549
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2549
การบริหารการศึกษา
02
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2549
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2549
การศึกษาพิเศษ
02
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2549
หลักสูตรและการสอน
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2549
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
ดนตรี(แขนงวิชาดนตรีสากล)
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
ภาษาญี่ปุ่น
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
ภาษาอังกฤษ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
รัฐประศาสนศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
รัฐประศาสนศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
รัฐประศาสนศาสตร์
03
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
การพัฒนาชุมชน
01
10/38
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2549
การพัฒนาชุมชน
01
10/06
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
ภาษาอังกฤษ
01
10/35
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
รัฐประศาสนศาสตร์
01
10/32
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
รัฐประศาสนศาสตร์
02
10/33
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
รัฐประศาสนศาสตร์
03
10/34
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2549
นิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
การจัดการทั่วไป
01
10/39
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2549
การจัดการทั่วไป
02
10/40
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2549
การจัดการทั่วไป
01
10/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การจัดการทั่วไป
02
10/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การจัดการทั่วไป
03
10/09
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การจัดการทั่วไป
04
10/21
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การจัดการทั่วไป
05
10/25
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การจัดการทั่วไป
06
10/26
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
10/12
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
10/13
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
10/10
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
10/11
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
03
10/22
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
04
10/27
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
10/41
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
10/42
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
10/14
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
10/15
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
10/23
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
04
10/17
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2549
นิเทศศาสตร์
01
10/36
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2549
เกษตรศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
สัตวบาล
01
อนุปริญญาวิทยาศาสตร์
2549
สัตวบาล
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
เทคโนโลยีเซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
01
10/16
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
01
10/05
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
01
10/03
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
10/02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
10/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2549
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2548
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
ชีววิทยาประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีสารสนเทศ
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
09/33
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
09/34
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2548
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2548
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2548
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2548
การประถมศึกษา
01
09/
ครุศาสตรบัณฑิต
2548
การศึกษาปฐมวัย
01
09/37
อนุปริญญาครุศาสตร์
2548
การศึกษาปฐมวัย
02
09/24
อนุปริญญาครุศาสตร์
2548
การศึกษาปฐมวัย
03
09/51
อนุปริญญาครุศาสตร์
2548
การศึกษาปฐมวัย
01
09/
ครุศาสตรบัณฑิต
2548
การศึกษาปฐมวัย
02
09/52
ครุศาสตรบัณฑิต
2548
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
01
กศพษ1
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ
2548
สังคมศึกษา
01
09/53
ครุศาสตรบัณฑิต
2548
หลักสูตรวิชาชีพครู
01
ว.ค.1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2548
หลักสูตรวิชาชีพครู
02
ว.ค.2
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2548
หลักสูตรวิชาชีพครู
03
ว.ค.3
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2548
หลักสูตรวิชาชีพครู
04
ว.ค.4
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2548
การบริหารการศึกษา
01
ป.กศ.
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา
2548
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ
02
กศพษ2
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ
2548
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2548
การบริหารการศึกษา
02
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2548
หลักสูตรและการสอน
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2548
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
ดนตรี(แขนงวิชาดนตรีสากล)
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
ภาษาอังกฤษ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
รัฐประศาสนศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
รัฐประศาสนศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
การพัฒนาชุมชน
01
09/38
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2548
การพัฒนาชุมชน
02
09/39
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2548
การพัฒนาชุมชน
01
09/
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
ภาษาอังกฤษ
01
09/35
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
รัฐประศาสนศาสตร์
01
09/32
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
รัฐประศาสนศาสตร์
02
09/33
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
รัฐประศาสนศาสตร์
03
09/34
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
01
09/61
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2548
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
02
09/62
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2548
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
03
09/63
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2548
รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
04
09/64
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
2548
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2548
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2548
การบัญชี
02
บัญชีบัณฑิต
2548
นิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
การจัดการทั่วไป
01
09/40
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2548
การจัดการทั่วไป
02
09/41
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2548
การจัดการทั่วไป
01
09/09
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การจัดการทั่วไป
02
09/10
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การจัดการทั่วไป
03
09/11
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การจัดการทั่วไป
04
09/21
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การจัดการทั่วไป
05
09/25
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
09/15
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
09/16
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
09/12
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
09/13
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
03
09/14
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
04
09/22
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
09/42
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2548
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
09/43
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2548
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
09/17
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
09/18
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
09/23
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2548
นิเทศศาสตร์
01
09/31
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
นิเทศศาสตร์
02
09/32
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2548
เกษตรศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
สัตวบาล
01
อนุปริญญาวิทยาศาสตร์
2548
สัตวบาล
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีเซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
01
09/06
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
01
09/07
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
01
09/03
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
02
09/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
09/02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
09/05
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2548
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2547
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
ชีววิทยาประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
เทคโนโลยีสารสนเทศ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
วิทยาการคอมพิวเตอร์
03
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
08/31
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2547
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2547
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2547
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2547
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2547
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2547
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2547
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2547
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2547
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2547
หลักสูตรและการสอน
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2547
การศึกษาปฐมวัย
01
08/38
อนุปริญญาครุศาสตร์
2547
การศึกษาปฐมวัย
01
08/01
ครุศาสตรบัณฑิต
2547
การศึกษาปฐมวัย
02
08/47
ครุศาสตรบัณฑิต
2547
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
01
08/02
ครุศาสตรบัณฑิต
2547
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2547
หลักสูตรและการสอน
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2547
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
ดนตรี(แขนงวิชาดนตรีสากล)
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
ภาษาอังกฤษ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
รัฐประศาสนศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
รัฐประศาสนศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
รัฐประศาสนศาสตร์
03
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
การพัฒนาชุมชน
01
08/39
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2547
การพัฒนาชุมชน
01
08/07
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
ภาษาอังกฤษ
01
08/32
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
รัฐประศาสนศาสตร์
01
08/33
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
รัฐประศาสนศาสตร์
02
08/34
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2547
การบัญชี
02
บัญชีบัณฑิต
2547
นิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
นิเทศศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
นิเทศศาสตร์
03
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
นิเทศศาสตร์
04
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
การจัดการทั่วไป
01
08/40
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2547
การจัดการทั่วไป
02
08/41
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2547
การจัดการทั่วไป
01
08/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การจัดการทั่วไป
02
08/09
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การจัดการทั่วไป
03
08/10
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การจัดการทั่วไป
04
08/21
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การจัดการทั่วไป
05
08/25
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
08/13
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
08/14
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
08/11
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
08/12
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
03
08/22
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
08/42
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
08/43
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
08/15
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
08/16
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
08/23
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
04
08/24
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
05
08/48
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2547
นิเทศศาสตร์
01
08/
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
นิเทศศาสตร์
02
08/37
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2547
เกษตรศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
สัตวบาล
01
อนุปริญญาวิทยาศาสตร์
2547
สัตวบาล
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
เทคโนโลยีเซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
01
08/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
01
08/45
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
01
08/05
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง)
02
08/06
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
08/44
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
08/03
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2547
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
02
08/46
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2546
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
ชีววิทยาประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
วิทยาการคอมพิวเตอร์
03
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
07/31
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
นันทนาการ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
การบริหารการศึกษา
01
07/01
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
การประถมศึกษา
01
07/52
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
การประถมศึกษา
02
07/53
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
การประถมศึกษา
03
07/54
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
การศึกษาปฐมวัย
01
07/35
อนุปริญญาครุศาสตร์
2546
การศึกษาปฐมวัย
01
07/51
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
ธุรกิจศึกษา
01
07/59
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
ภาษาไทย
01
07/55
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
07/57
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
สังคมศึกษา
01
07/56
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
อุตสาหกรรมศิลป์
01
07/58
ครุศาสตรบัณฑิต
2546
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2546
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
การพัฒนาชุมชน
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
ดนตรี(แขนงวิชาดนตรีสากล)
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
ภาษาฝรั่งเศส
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
ภาษาอังกฤษ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
รัฐประศาสนศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
รัฐประศาสนศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
การพัฒนาชุมชน
01
07/36
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2546
การพัฒนาชุมชน
01
07/06
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
การพัฒนาชุมชน
02
07/07
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
รัฐประศาสนศาสตร์
01
07/32
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
รัฐประศาสนศาสตร์
02
07/33
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
03
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบัญชี
01
บัญชีบัณฑิต
2546
การบัญชี
02
บัญชีบัณฑิต
2546
นิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
นิเทศศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
นิเทศศาสตร์
03
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
นิเทศศาสตร์
04
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
การจัดการทั่วไป
01
07/37
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2546
การจัดการทั่วไป
02
07/38
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2546
การจัดการทั่วไป
03
07/39
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2546
การจัดการทั่วไป
01
07/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การจัดการทั่วไป
02
07/09
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การจัดการทั่วไป
03
07/10
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การจัดการทั่วไป
04
07/16
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การจัดการทั่วไป
05
07/17
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
07/13
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
07/11
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
07/12
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
03
07/18
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
07/40
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
07/14
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
07/15
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
07/19
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
04
07/41
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2546
นิเทศศาสตร์
01
07/34
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2546
เกษตรศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
สัตวบาล
01
อนุปริญญาวิทยาศาสตร์
2546
สัตวบาล
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
เทคโนโลยีเซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
01
07/05
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
02
07/20
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
01
07/02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
07/03
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2546
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
02
07/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2545
คณิตศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
ชีววิทยาประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
06/41
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
06/42
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2545
การวัดผลการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2545
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2545
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2545
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2545
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2545
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2545
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2545
นันทนาการ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2545
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2545
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2545
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2545
สุขศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2545
การศึกษาปฐมวัย
01
06/33
อนุปริญญาครุศาสตร์
2545
การศึกษาปฐมวัย
01
06/01
ครุศาสตรบัณฑิต
2545
การศึกษาปฐมวัย
02
06/28
ครุศาสตรบัณฑิต
2545
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
2545
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
ดนตรี(แขนงวิชาดนตรีสากล)
01
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2545
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
รัฐประศาสนศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
การพัฒนาชุมชน
01
06/34
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2545
การพัฒนาชุมชน
01
06/44
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
การพัฒนาชุมชน
02
06/45
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
การพัฒนาชุมชน
01
06/05
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
ภาษาอังกฤษ
01
06/46
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
รัฐประศาสนศาสตร์
01
06/31
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
รัฐประศาสนศาสตร์
02
06/32
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
รัฐประศาสนศาสตร์
03
06/47
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
รัฐประศาสนศาสตร์
04
06/48
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
01
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ
02
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ
03
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
นิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
การจัดการทั่วไป
01
06/35
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2545
การจัดการทั่วไป
02
06/36
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2545
การจัดการทั่วไป
01
06/06
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การจัดการทั่วไป
02
06/07
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การจัดการทั่วไป
03
06/08
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การจัดการทั่วไป
04
06/09
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การจัดการทั่วไป
05
06/25
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การจัดการทั่วไป
06
06/26
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การจัดการทั่วไป
07
06/27
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ
01
06/55
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ
02
06/56
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ
03
06/57
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ
04
06/58
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ
05
06/59
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ
06
06/60
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
06/13
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
06/20
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
06/12
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
02
06/21
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
06/10
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
06/11
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
03
06/19
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
06/37
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2545
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
06/38
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2545
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
06/14
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
06/15
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
06/22
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
04
06/23
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
05
06/24
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2545
นิเทศศาสตร์
01
06/49
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
นิเทศศาสตร์
02
06/50
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
นิเทศศาสตร์
03
06/51
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
นิเทศศาสตร์
04
06/52
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
06/53
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
02
06/54
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2545
เกษตรศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
สัตวบาล
01
อนุปริญญาวิทยาศาสตร์
2545
สัตวบาล
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
06/43
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
เทคโนโลยีเซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
01
06/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
01
06/02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
06/17
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
06/16
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
06/03
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2545
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
02
06/18
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2544
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
ชีววิทยาประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
05/31
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
05/42
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
วิทยาการคอมพิวเตอร์
03
05/43
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
สุขศึกษา
01
05/04
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2544
การวัดผลการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2544
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2544
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2544
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2544
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2544
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2544
นันทนาการ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2544
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2544
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2544
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2544
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2544
สุขศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2544
การประถมศึกษา
01
05/02
ครุศาสตรบัณฑิต
2544
การศึกษาปฐมวัย
01
05/34
อนุปริญญาครุศาสตร์
2544
การศึกษาปฐมวัย
01
05/01
ครุศาสตรบัณฑิต
2544
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
05/03
ครุศาสตรบัณฑิต
2544
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
05/41
ครุศาสตรบัณฑิต
2544
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
ดนตรี(แขนงวิชาดนตรีสากล)
01
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2544
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
รัฐประศาสนศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
การพัฒนาชุมชน
01
05/35
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2544
การพัฒนาชุมชน
02
05/40
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2544
การพัฒนาชุมชน
01
05/48
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
การพัฒนาชุมชน
02
05/49
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
การพัฒนาชุมชน
01
05/08
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
01
05/50
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
ภาษาอังกฤษ
01
05/46
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
05/47
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
รัฐประศาสนศาสตร์
01
05/32
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
รัฐประศาสนศาสตร์
02
05/33
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
นิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
การจัดการทั่วไป
01
05/36
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2544
การจัดการทั่วไป
02
05/37
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2544
การจัดการทั่วไป
01
05/09
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การจัดการทั่วไป
02
05/10
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การจัดการทั่วไป
03
05/11
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การจัดการทั่วไป
04
05/12
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การจัดการทั่วไป
05
05/13
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
05/59
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
05/60
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
05/19
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
02
05/20
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
05/61
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
05/21
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
05/38
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
05/57
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
05/58
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
03
05/70
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
05/14
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
02
05/15
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
03
05/16
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
04
05/17
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
05
05/18
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
06
05/29
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
05/39
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
05/62
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
01
05/22
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
02
05/23
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
03
05/24
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
04
05/26
บริหารธุรกิจบัณฑิต
2544
นิเทศศาสตร์
01
05/51
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
นิเทศศาสตร์
02
05/52
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
นิเทศศาสตร์
03
05/53
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
นิเทศศาสตร์
04
05/54
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
05/55
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
02
05/56
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2544
เกษตรศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
สัตวบาล
01
อนุปริญญาวิทยาศาสตร์
2544
สัตวบาล
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
05/44
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
เทคโนโลยีเซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
เทคโนโลยีเซรามิกส์
01
05/45
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงการจัดการอุตสาหกรรม)
01
05/07
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
05/06
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
02
05/25
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
05/05
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
02
05/27
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2544
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
01
05/28
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2543
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
ชีววิทยาประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
สัตวบาล
01
อนุปริญญาวิทยาศาสตร์
2543
สัตวบาล
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
ชีววิทยาประยุกต์
01
04/58
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
04/32
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
04/54
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
วิทยาการคอมพิวเตอร์
03
04/55
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
การวัดผลการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
คหกรรมศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
นันทนาการ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
สุขศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
การบริหารการศึกษา
01
04/05
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
การประถมศึกษา
01
04/02
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
การศึกษาปฐมวัย
01
04/33
อนุปริญญาครุศาสตร์
2543
การศึกษาปฐมวัย
01
04/40
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
การศึกษาปฐมวัย
01
04/01
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
01
04/43
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
พลศึกษา
01
04/03
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
ภาษาไทย
01
04/04
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
04/42
ครุศาสตรบัณฑิต
2543
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การพัฒนาชุมชน
01
04/39
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2543
การพัฒนาชุมชน
01
04/46
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การพัฒนาชุมชน
02
04/60
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การพัฒนาชุมชน
01
04/21
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
ภาษาอังกฤษ
01
04/44
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
04/45
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด)
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
นิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การจัดการทั่วไป
01
04/34
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2543
การจัดการทั่วไป
02
04/35
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2543
การจัดการทั่วไป
03
04/36
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2543
การจัดการทั่วไป
01
04/06
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การจัดการทั่วไป
02
04/07
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การจัดการทั่วไป
03
04/08
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การจัดการทั่วไป
04
04/09
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การจัดการทั่วไป
05
04/10
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การจัดการทั่วไป
06
04/11
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การจัดการทั่วไป
07
04/12
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การจัดการทั่วไป
08
04/13
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การจัดการทั่วไป
09
04/14
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การจัดการทั่วไป
10
04/15
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การจัดการทั่วไป
11
04/16
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการบัญชี)
01
04/17
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการบัญชี)
02
04/18
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการบัญชี)
03
04/19
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการบัญชี)
04
04/20
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การบริหารธุรกิจ
01
04/37
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2543
การบริหารธุรกิจ
02
04/38
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2543
การบริหารธุรกิจ
01
04/50
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การบริหารธุรกิจ
02
04/51
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การบริหารธุรกิจ
03
04/52
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การบริหารธุรกิจ
04
04/53
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
การบริหารธุรกิจ
05
04/59
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
นิเทศศาสตร์
01
04/31
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
นิเทศศาสตร์
02
04/47
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
นิเทศศาสตร์
03
04/48
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
04/49
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2543
เกษตรศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
04/56
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
เทคโนโลยีเซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
เทคโนโลยีเซรามิกส์
01
04/57
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
04/23
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
02
04/24
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
03
04/26
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
04/22
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2543
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
02
04/25
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2542
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
ชีววิทยาประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
ฟิสิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
สัตวบาล
01
อนุปริญญาวิทยาศาสตร์
2542
ชีววิทยาประยุกต์
01
03/51
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
03/32
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
03/52
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
วิทยาการคอมพิวเตอร์
03
03/53
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2542
การวัดผลการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2542
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2542
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2542
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2542
คหกรรมศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2542
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2542
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2542
นันทนาการ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2542
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2542
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2542
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2542
สุขศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2542
การบริหารการศึกษา
01
03
ครุศาสตรบัณฑิต
2542
การประถมศึกษา
01
03/02
ครุศาสตรบัณฑิต
2542
การศึกษาปฐมวัย
01
03/33
อนุปริญญาครุศาสตร์
2542
การศึกษาปฐมวัย
01
03/39
ครุศาสตรบัณฑิต
2542
การศึกษาปฐมวัย
01
03/01
ครุศาสตรบัณฑิต
2542
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
03/40
ครุศาสตรบัณฑิต
2542
อุตสาหกรรมศิลป์
01
03/18
ครุศาสตรบัณฑิต
2542
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
ภาษาจีน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การพัฒนาชุมชน
01
03/34
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2542
การพัฒนาชุมชน
01
03/50
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การพัฒนาชุมชน
01
03/17
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
01
03/49
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
ภาษาอังกฤษ
01
03/47
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
03/48
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การบริหารธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
นิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การจัดการทั่วไป
01
03/35
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2542
การจัดการทั่วไป
02
03/36
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2542
การจัดการทั่วไป
03
03/37
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2542
การจัดการทั่วไป
01
03/03
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การจัดการทั่วไป
02
03/04
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การจัดการทั่วไป
03
03/05
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การจัดการทั่วไป
04
03/06
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การจัดการทั่วไป
05
03/07
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การจัดการทั่วไป
06
03/08
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การจัดการทั่วไป
07
03/09
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การจัดการทั่วไป
08
03/10
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การจัดการทั่วไป
09
03/11
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การจัดการทั่วไป
10
03/12
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การจัดการทั่วไป
11
03/13
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การจัดการทั่วไป
12
03/14
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การจัดการทั่วไป
13
03/15
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การจัดการทั่วไป
14
03/16
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การบริหารธุรกิจ
01
03/38
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2542
การบริหารธุรกิจ
01
03/41
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การบริหารธุรกิจ
02
03/42
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
การบริหารธุรกิจ
03
03/43
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
นิเทศศาสตร์
01
03/31
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
นิเทศศาสตร์
02
03/44
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
นิเทศศาสตร์
03
03/45
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
03/46
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2542
เกษตรศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
03/54
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
เทคโนโลยีเซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
เทคโนโลยีเซรามิกส์
01
03/55
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
03/20
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
02
03/21
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
03
03/23
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
04
03/24
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
03/19
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2542
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
02
03/22
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2541
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2541
ชีววิทยาประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2541
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2541
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2541
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2541
สัตวบาล
01
อนุปริญญาวิทยาศาสตร์
2541
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
02/32
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2541
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
02/33
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2541
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
การประถมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
การวัดผลการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
นันทนาการ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
ฟิสิกส์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
สุขศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
การประถมศึกษา
01
02/31
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
การประถมศึกษา
02
02/42
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
การประถมศึกษา
01
02/02
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
การศึกษาปฐมวัย
01
02/35
อนุปริญญาครุศาสตร์
2541
การศึกษาปฐมวัย
01
02/41
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
การศึกษาปฐมวัย
01
02/01
ครุศาสตรบัณฑิต
2541
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
การพัฒนาชุมชน
01
02/36
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2541
การพัฒนาชุมชน
01
02/03
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
01
02/43
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
ภาษาไทย
01
02/44
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
ภาษาอังกฤษ
01
02/45
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
การบริหารธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
นิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
การจัดการทั่วไป
01
02/37
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2541
การจัดการทั่วไป
02
02/38
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2541
การจัดการทั่วไป
03
02/39
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2541
การจัดการทั่วไป
04
02/40
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2541
การจัดการทั่วไป
01
02/04
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
การจัดการทั่วไป
02
02/05
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
การจัดการทั่วไป
03
02/06
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
การจัดการทั่วไป
04
02/07
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
การจัดการทั่วไป
05
02/08
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
การจัดการทั่วไป
06
02/09
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
การจัดการทั่วไป
07
02/20
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
การจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการตลาด)
01
02/10
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
การจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการบัญชี)
01
02/11
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
การจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการบัญชี)
02
02/12
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
การจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการบัญชี)
03
02/13
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
การจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการบัญชี)
04
02/14
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
การบริหารธุรกิจ
01
02/48
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
การบริหารธุรกิจ
02
02/49
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
นิเทศศาสตร์
01
02/34
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
นิเทศศาสตร์
02
02/46
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
02/47
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2541
เกษตรศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2541
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2541
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
02/51
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2541
เทคโนโลยีเซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2541
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2541
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2541
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
02/16
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2541
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
02
02/17
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2541
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
03
02/18
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2541
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
02/15
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2541
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
02
02/19
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2540
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2540
ชีววิทยาประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2540
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2540
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2540
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2540
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
01/37
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2540
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
01/38
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2540
วิทยาการคอมพิวเตอร์
03
01/39
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2540
สุขศึกษา
01
01/24
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2540
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
การประถมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
คหกรรมศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
นันทนาการ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
พลศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
ฟิสิกส์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
ภาษาจีน
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
สังคมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
สุขศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
การบริหารการศึกษา
01
01/03
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
การบริหารการศึกษา
02
01/17
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
การประถมศึกษา
01
01/32
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
การประถมศึกษา
01
01/02
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
การศึกษาปฐมวัย
01
01/31
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
การศึกษาปฐมวัย
01
01/01
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
พลศึกษา
01
01/04
ครุศาสตรบัณฑิต
2540
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
ภาษาญี่ปุ่น
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
การพัฒนาชุมชน
01
01/40
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2540
การพัฒนาชุมชน
01
01/33
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
การพัฒนาชุมชน
01
01/05
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
การพัฒนาชุมชน
02
01/06
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
01/34
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
การบริหารธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
นิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
การจัดการทั่วไป
01
01/41
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2540
การจัดการทั่วไป
02
01/42
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2540
การจัดการทั่วไป
03
01/43
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2540
การจัดการทั่วไป
04
01/44
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2540
การจัดการทั่วไป
01
01/07
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
การจัดการทั่วไป
02
01/08
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
การจัดการทั่วไป
03
01/09
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
การจัดการทั่วไป
04
01/10
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
การจัดการทั่วไป
05
01/11
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
การจัดการทั่วไป
06
01/12
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
การจัดการทั่วไป
07
01/13
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
การจัดการทั่วไป
08
01/14
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
การจัดการทั่วไป
09
01/18
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
การจัดการทั่วไป
10
01/19
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
การจัดการทั่วไป
11
01/20
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
การจัดการทั่วไป
12
01/21
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
การจัดการทั่วไป
13
01/22
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
การจัดการทั่วไป
14
01/23
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
นิเทศศาสตร์
01
01/35
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
นิเทศศาสตร์
02
01/36
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2540
เกษตรศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2540
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2540
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2540
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2540
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
01/15
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2540
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
01/16
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2539
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2539
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2539
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2539
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2539
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
11/33
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2539
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
11/34
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2539
วิทยาการคอมพิวเตอร์
03
11/35
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2539
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
การประถมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
เคมี
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
ชีววิทยา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
นันทนาการ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
ฟิสิกส์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
ภาษาอังกฤษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
สุขศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
การประถมศึกษา
01
11/02
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
การศึกษาปฐมวัย
01
11/36
อนุปริญญาครุศาสตร์
2539
การศึกษาปฐมวัย
01
11/01
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
ภาษาไทย
01
11/03
ครุศาสตรบัณฑิต
2539
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2539
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2539
ภาษาไทย
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2539
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2539
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2539
การพัฒนาชุมชน
01
11/37
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2539
การพัฒนาชุมชน
02
11/38
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2539
การพัฒนาชุมชน
01
11/04
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2539
การพัฒนาชุมชน
02
11/05
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2539
การบริหารธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2539
การบริหารธุรกิจ
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2539
นิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2539
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2539
การจัดการทั่วไป
01
11/39
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2539
การจัดการทั่วไป
02
11/40
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2539
การจัดการทั่วไป
03
11/41
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2539
การจัดการทั่วไป
04
11/42
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2539
การจัดการทั่วไป
01
11/06
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2539
การจัดการทั่วไป
02
11/07
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2539
การจัดการทั่วไป
03
11/08
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2539
การจัดการทั่วไป
04
11/09
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2539
นิเทศศาสตร์
01
11/31
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2539
นิเทศศาสตร์
02
11/32
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2539
เกษตรศาสตร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2539
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2539
เทคโนโลยีเซรามิกส์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2539
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2539
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2539
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
01
11/11
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2539
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
01
11/10
วิทยาศาสตรบัณฑิต

ปีเข้าศึกษา
สาขาวิชา
กลุ่ม
ห้อง
ระดับ
2538
เคมี
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2538
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2538
สถิติประยุกต์
01
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2538
วิทยาการคอมพิวเตอร์
01
10/33
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2538
วิทยาการคอมพิวเตอร์
02
10/34
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2538
วิทยาการคอมพิวเตอร์
03
10/50
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2538
สุขศึกษา
01
10/47
อนุปริญญาวิทยาศาสตร์
2538
สุขศึกษา
01
10/08
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2538
สุขศึกษา
02
10/29
วิทยาศาสตรบัณฑิต
2538
การบริหารการศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
การประถมศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
การศึกษาปฐมวัย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
การศึกษาปฐมวัย
02
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
การศึกษาพิเศษ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
คณิตศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
คหกรรมศาสตร์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
คอมพิวเตอร์ศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
จิตวิทยาและการแนะแนว
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
ดนตรีศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
นันทนาการ
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
ฟิสิกส์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
ภาษาจีน
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
ภาษาไทย
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
สุขศึกษา
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
การบริหารการศึกษา
01
10/04
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
การประถมศึกษา
01
10/02
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
การประถมศึกษา
02
10/03
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
การศึกษาปฐมวัย
01
10/01
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
คหกรรมศาสตร์
01
10/07
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
นาฏศิลป์
01
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
อุตสาหกรรมศิลป์
01
10/06
ครุศาสตรบัณฑิต
2538
การพัฒนาชุมชน
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2538
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2538
ภาษาอังกฤษ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2538
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2538
การพัฒนาชุมชน
01
10/44
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2538
การพัฒนาชุมชน
02
10/45
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2538
การพัฒนาชุมชน
03
10/46
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2538
การพัฒนาชุมชน
04
10/48
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2538
การพัฒนาชุมชน
05
10/49
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2538
การพัฒนาชุมชน
01
10/21
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2538
การพัฒนาชุมชน
02
10/22
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2538
การบริหารธุรกิจ
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2538
นิเทศศาสตร์
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2538
นิเทศศาสตร์
02
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2538
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2538
การจัดการทั่วไป
01
10/35
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2538
การจัดการทั่วไป
02
10/36
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2538
การจัดการทั่วไป
03
10/37
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2538
การจัดการทั่วไป
04
10/38
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2538
การจัดการทั่วไป
05
10/39
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2538
การจัดการทั่วไป
06
10/40
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2538
การจัดการทั่วไป
07
10/41
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2538
การจัดการทั่วไป
08
10/42
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2538
การจัดการทั่วไป
09
10/43
อนุปริญญาศิลปศาสตร์
2538
การจัดการทั่วไป
01
10/11
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2538
การจัดการทั่วไป
02
10/12
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2538
การจัดการ