มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 21/06
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6035603005
นางสาวธนัณญา พูลเลิศ 
2
6035603012
นางสาวษริกา วรรณศรี 
3
6035603018
นายเจษฎา ทรงประดิษฐ์ 
4
6035603021
นายวสันต์ เนาวรัตน์ 
5
6035603023
นายอรรถพล เลพล 
6
6035603024
นางสาววริศรา จันทร์ดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................