มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18/07
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5735612011
นางสาวพัชรา ทุมขันธ์ 
2
5735612017
นางสาวศรสวรรค์ แก้วเปี่ยม 
3
5735612029
นายจักรพรรดิ์ เชื้อบุญมี 
4
5735612033
นายบัณฑูร คงนา 
5
5735612040
นางสาวอังษนา พันธุ์พาณิชย์ 
6
5735612041
นายธราธร ทองอร่าม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................