มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6267422001
นางสาวจีรนันท์ ยายะวงษ์ 
2
6267422003
นางสาวณิชนันทน์ ศิริไสยาสน์ 
3
6267422004
นางสาวรัตน์ติกานต์ อินทร์สุข 
4
6267422005
นางสาววัชรา จินตา 
5
6267422007
นางสาวสุภารัตน์ ทองปลิว 
6
6267422008
นายทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ 
7
6267422009
นายบุญโชค บุญมี 
8
6267422011
นายศรายุทธ คชพงศ์ 
9
6267422012
นายอรรถนันท์ คำยิ่ง 
10
6267422025
นายกริช เกียรติญาณ 
11
6267422032
นางสาวมาริษา อนันทราวัน 
12
6267422033
นางสาวสุภาวิณี กองแก้ว 
13
6267422035
นางสาวชญานิศก์ เปลี่ยนดี 
14
6267422036
นางสาวธิชาภรณ์ กำนันตน 
15
6267422043
นายธราธิป พูนธราสิน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................