มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012427001
นางสาวชนกนันต์ ทองศิริ 
2
6012427002
นางสาวณัฐริกา จิตรทรัพย์ 
3
6012427003
นางสาวธวัลรัตน์ ดาเดช 
4
6012427004
นางสาวธัญวรัตน์ ปิ่นสกุล 
5
6012427005
นางสาวนัทธมน พวงทอง 
6
6012427007
นางสาวภาณุมาศ กาสุด 
7
6012427008
นางสาวรัตตะวัน บุญเจริญ 
8
6012427009
นางสาวรัตนาภรณ์ เย็นอ่อน 
9
6012427010
นางสาววราพร สอนน้อย 
10
6012427011
นางสาววีริศรา ต้มกลั่น 
11
6012427012
นางสาวศศิภา ภู่มณี 
12
6012427013
นางสาวศศิมา อุปบุตร 
13
6012427014
นางสาวศิริลักษณ์ ใจกุศล 
14
6012427015
นางสาวศุทธหทัย แก้วกำพล 
15
6012427017
นางสาวสุชานาถ ทองพัด 
16
6012427018
นางสาวสุนิตา สุขฉิม 
17
6012427019
นายณัชพล รักแก้ว 
18
6012427020
นายธนวัฒน์ สาดอ่ำ 
19
6012427021
นายธนาธิป เปลี่ยนเชื้อ 
20
6012427022
นายธนิภัทร ธรรมเนียมใหม่ 
21
6012427023
นายธรรมรัตน์ ใจเที่ยงธรรม 
22
6012427024
นายธีร์ธวัช มัชฌิมา 
23
6012427025
นายบุญญฤทธิ์ พรมเสือ 
24
6012427026
นายปริญญา กลั่นหวาน 
25
6012427027
นายปัญญา ศรีจูม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012427028
นายพีรวัส พรหมสวาสดิ์ 
27
6012427032
นายอัษฎายุธ ปิ่นณรงค์ 
28
6012427033
นายอิสริยยศ คัชมาตย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................