มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012427008
นางสาวรัตตะวัน บุญเจริญ 
2
6012427019
นายณัชพล รักแก้ว 
3
6012427026
นายปริญญา กลั่นหวาน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................