มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม 2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912404076
นางสาวณิรชา พีลา 
2
5912404089
นางสาวภาคินี นิลคง 
3
5912404112
นายเกียรติพันธ์ สำราญสลุง 
4
5912404124
นายยุทธการ แย้มลา 
5
5912404133
นายโสฬส เดชพจน์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................