มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912224017
นายนิธิกร ทองเชื้อ 
2
5912224025
นายสิทธิชัย จันทะคุณ 
3
5912224026
นายสุรเดช นาใจคง 
4
5912224027
นายเอกภักดิ์ ยอดดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................