มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912224003
นางสาวแพรวนิต บัวแก้ว 
2
5912224008
นางสาวสุภาพร ด้วงบาง 
3
5912224010
นายจักรพงศ์ นากสุข 
4
5912224014
นายธรณ์เทพ ศรลัมภ์ 
5
5912224017
นายนิธิกร ทองเชื้อ 
6
5912224019
นายพิพรรธน์ ทองดี 
7
5912224025
นายสิทธิชัย จันทะคุณ 
8
5912224026
นายสุรเดช นาใจคง 
9
5912224027
นายเอกภักดิ์ ยอดดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................