มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สังคมศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412120001
นางสาวกฤติยากรณ์ สารมะโน 
2
6412120002
นางสาวจุฑาพัชร ฐานโพธิ์ 
3
6412120003
นางสาวเจนลิตา ปานคง 
4
6412120004
นางสาวณัฐวดี อุดมเกตุ 
5
6412120005
นางสาวธัญลักษณ์ ทองศรีจันทร์ 
6
6412120006
นางสาวน้ำทิพย์ คำเขียว 
7
6412120007
นางสาวเนตรนรินทร์ เย็นจิตร 
8
6412120008
นางสาวประภัสรา กาหล 
9
6412120009
นางสาวพรพิไล ธูปเรือง 
10
6412120010
นางสาวพิยดา แซ่วื่อ 
11
6412120011
นางสาวฟราฮาน่า จันทร์โต 
12
6412120012
นางสาวภทรพรรณ มาระวัง 
13
6412120013
นางสาวรุ่งนภาภรณ์ ปิ่นดี 
14
6412120014
นางสาววนัชพร กระแบกหอม 
15
6412120015
นางสาววสุนันท์ นกนาค 
16
6412120016
นางสาวสุภัสสรา สิงห์วี 
17
6412120017
นางสาวอรพิณ ใจราษฎร์ 
18
6412120018
นางสาวอัจฉรา บุญสอง 
19
6412120019
นางสาวอารียา นาเชียงทอง 
20
6412120020
นายกิตติพศ สอนเม่น 
21
6412120021
นายคณิศร บุญโส 
22
6412120024
นายธนวัฒน์ ช่วยบุญ 
23
6412120025
นายนวพล รอดภัย 
24
6412120026
นายปฏิพัทธ์ พิมพา 
25
6412120027
นายปรัชญาทวี สีชมภู 
26
6412120028
นายอมรเทพ กางพรม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................