มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่ม 4
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6515622039
นางสาวธิดารัตน์ เผ่าคนชม 
2
6515622043
นางสาวเมธาพร ภาคแก้ว 
3
6515622049
นางสาวอรปรียา หลานวงค์ 
4
6515622051
นายณฐนน อิ่มกระจ่าง 
5
6515622054
นายเบญจพล สุขเกษม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................