มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312201004
นางสาวณัฐธิดา สวัสดิ์ 
2
6312201011
นายพงษ์วริษฐ์ แก่นเมือง 
3
6312201012
นายพร้อมพงศ์ ดารดาษ 
4
6312201013
นายภานุวัฒน์ บังกระโทก 
5
6312201014
นายศิลา สุ่มแสง 
6
6312201015
นางสาวมนฑ์กรภัค ศรีโสภา 
7
6312201016
นางสาววิไลลักษณ์ สระทองลี 
8
6312201017
นายเด่นพงษ์ กล้าหาญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................