มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312201001
นางสาวกนกพร ไศลทอง 
2
6312201002
นางสาวจุฑารัตน์ พวงจันทร์ 
3
6312201003
นางสาวชลธิชา เปิ้นซิว 
4
6312201004
นางสาวณัฐธิดา สวัสดิ์ 
5
6312201005
นางสาวนันทกานต์ หอมสุวรรณ 
6
6312201006
นางสาวปทิตตา อินทรพิทักษ์ 
7
6312201007
นางสาวปนัดดา ล่าเกียง 
8
6312201009
นางสาวสกาวเดือน อุ่นใจ 
9
6312201010
นายชินวัตร หาญรักษ์ 
10
6312201011
นายพงษ์วริษฐ์ แก่นเมือง 
11
6312201012
นายพร้อมพงศ์ ดารดาษ 
12
6312201013
นายภานุวัฒน์ บังกระโทก 
13
6312201014
นายศิลา สุ่มแสง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................