มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412271001
นางสาวชุติมา เย็นฉ่ำ 
2
6412271002
นางสาวลลิตวดี ชวดสุวรรณ์ 
3
6412271003
นางสาวสุภนิดา คำกัง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................