มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612105001
นางสาวกฤติมา เณรพัด 
2
6612105003
นางสาวฐิติกา เกตุขาว 
3
6612105004
นางสาวฑิฆัมพร ปานเกิด 
4
6612105005
นางสาวณัฐชา จันทร์พรหมมา 
5
6612105007
นางสาวณัฐริกา ทองงามดี 
6
6612105008
นางสาวนวลมณี กาจหาญ 
7
6612105009
นางสาวนันทินี อยู่เพชร 
8
6612105010
นางสาวนันทิมา อยู่เพชร 
9
6612105011
นางสาวบุศรา กล่ำบัว 
10
6612105012
นางสาวเบญญาดา ทรัพย์เจริญ 
11
6612105013
นางสาวผกามาศ ไชยะสุโข 
12
6612105014
นางสาวเพ็ญนภา คนา 
13
6612105015
นางสาวแพรวพรรณ วงศ์ใหญ่ 
14
6612105016
นางสาวภัทรศยา แก้วชาวนา 
15
6612105017
นางสาวเมธาวี โพธิ์รี 
16
6612105018
นางสาวรัตติกาล อยู่เจริญ 
17
6612105019
นางสาวรุ่งระวี เสือเดช 
18
6612105020
นางสาววรัญญา จันณรงสร 
19
6612105021
นางสาววริศรา มุงต่อม 
20
6612105022
นางสาววิชญาดา สีทาพรม 
21
6612105023
นางสาวสุฑาทิพย์ หลำพริ้ง 
22
6612105024
นางสาวสุธิตา ธรรมะ 
23
6612105025
นางสาวสุพิชา โชติกลาง 
24
6612105026
นางสาวอรอุมา รัตนทรงศิลป์ 
25
6612105027
นางสาวอารีรัตน์ รอดเมล์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612105028
นายซูไลมาน ยาโก๊ะ 
27
6612105029
นายณัฐวุฒิ สังข์บัวแก้ว 
28
6612105030
นายธวัชชัย สุขเมือง 
29
6612105032
นายพีรภัทร ศรีแก้ว 
30
6612105034
นายอภิวัฒน์ แสงสิงห์ 
31
6612105035
นางสาวชุติกาญจน์ เชียงมา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................