มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6515603001
นางสาวกรธิกา น้อยกอ 
2
6515603003
นางสาวกัลยารัตน์ อิ่มขุนทอง 
3
6515603004
นางสาวณัฐนันท์ โทจำปา 
4
6515603005
นางสาวณัฐสุดา จำปาแดง 
5
6515603006
นางสาวธัญญารัตน์ จันทนาม 
6
6515603007
นางสาวภาวรินทร์ คำภูแก้ว 
7
6515603008
นางสาวรัตนาวลี มธุรส 
8
6515603009
นางสาวลาวัณย์ ขุนเทพ 
9
6515603010
นางสาววชิราพร คำตุ้ย 
10
6515603011
นางสาวสุชานันท์ สังข์ศรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................