มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่ม 1
ระดับ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512244001
นางสาวกัญญาณัฐ เกตุทอง 
2
6512244003
นางสาวกัญญาภัค ทมโยธา 
3
6512244004
นางสาวขวัญกมล เกิดพา 
4
6512244005
นางสาวชนากานต์ ดิเรกบุษราคม 
5
6512244006
นางสาวณฤนีย์ โป๋ขำ 
6
6512244009
นางสาวนัยเนตร ยอดมั่น 
7
6512244010
นางสาวปัณฑิตา มีฤาษี 
8
6512244012
นางสาวปิยะนันต์ เหล่าโสด 
9
6512244013
นางสาวพลอยไพริน กรณ์สิงห์ 
10
6512244014
นางสาวเพชรน้ำบุษ ไม้อุ้ม 
11
6512244015
นางสาวเพ็ญนภา เพชรดอนทอง 
12
6512244017
นางสาวโสรญา สาดชัยภูมิ 
13
6512244018
นายจิรภัทร โตจริง 
14
6512244019
นายชนะชัย ชาลี 
15
6512244020
นายธนกร พันสด 
16
6512244021
นายธรรมนูญ กลิ่นแย้ม 
17
6512244022
นายพงศธร กล่อมกล่ำนุ่ม 
18
6512244024
นายพิทักษ์พงศ์ ศรีจันทร์ 
19
6512244025
นายภัทรชัยยา ภูริพัฒนา 
20
6512244026
นายรัฐนนท์ อินนาค 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................