มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212261001
นางสาวชลดา ชดาบู่ 
2
6212261002
นางสาวธนัชพร บำรุงดี 
3
6212261003
นางสาวธนิดา พุทธา 
4
6212261004
นางสาวพัชรินทร์ คำแก้ว 
5
6212261005
นางสาวพิชชาพร พร้อมสกุล 
6
6212261006
นางสาวสุดารัตน์ พิสัยพันธ์ 
7
6212261007
นางสาวสุวนันท์ จันตานวล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................