มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่ม 1
ระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012244001
นางสาวกัณฐิกา รักษาแดน 
2
6012244002
นางสาวเกศินี สุขมอน 
3
6012244003
นางสาวณัฐชญา นิมิตสถิตธรรม 
4
6012244004
นางสาวนฤมล อาศัยบูลย์ 
5
6012244006
นางสาวเรือนขวัญ เปลี่ยนประไพ 
6
6012244007
นางสาววิภาวัส เชียงจันทร์ 
7
6012244009
นางสาวสุพรรษา ประสานพันธ์ 
8
6012244010
นายกิตติพิชญ์ วงษ์จำปา 
9
6012244011
นายกิตติศักดิ์ เวียงนาค 
10
6012244012
นายขัตติยะ ศรีบุญเพ็ง 
11
6012244013
นายจักรพันธ์ จันทร์ไพโรจน์ 
12
6012244014
นายเจษฎา ยีรัมย์ 
13
6012244016
นายชนะวุฒิ สิงห์แก้ว 
14
6012244017
นายชลันทร เพ็ชรมาก 
15
6012244019
นายชานนท์ แก้วเกตศรี 
16
6012244021
นายถิรวุฒิ ชุมภูมิ่ง 
17
6012244022
นายธีรโชติ ฝ่ายซ้ายคราม 
18
6012244023
นายธีรศักดิ์ ขุนค้ำ 
19
6012244024
นายบวรพจน์ คุ้มภัย 
20
6012244025
นายประกฤษฎิ์ นวลเป้า 
21
6012244028
นายเพทาย อยู่ทัพ 
22
6012244029
นายรัฐพรหม วรรณปัตย์ 
23
6012244031
นายวิทวัส ด้วงสุวรรณ 
24
6012244033
นายสืบตระกูล อินชัย 
25
6012244049
นายทัตพงศ์ คาดสันเทียะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................