มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512407018
นางสาวอัมพิกา ตามูล 
2
6512407019
นางสาวอารียา พลสอนดา 
3
6512407031
นางสาวกัลยารัตน์ จันทร์เดช 
4
6512407032
นางสาวธนภรณ์ ทองจูล 
5
6512407033
นางสาวธัญวรา รุ่งเรือง 
6
6512407034
นางสาวนภัสวรรณ มีพุ่ม 
7
6512407035
นางสาวนภัสสร ไขทอง 
8
6512407036
นางสาวนวภรณ์ ตั้งมั่น 
9
6512407037
นางสาวเบญจวรรณ บุตรศรี 
10
6512407038
นางสาวปัฐมา ปริเวก 
11
6512407039
นางสาวพลอยเพชร ทองงาม 
12
6512407040
นางสาวพลอยไพลิน ใจจอน 
13
6512407041
นางสาวรุ่งตะวัน จันทร์ส่งแสง 
14
6512407042
นางสาววนิดา รักสุข 
15
6512407043
นางสาววรรณธิดา บุตรกำเนิด 
16
6512407044
นางสาววรรณิษา ชิงชัย 
17
6512407045
นางสาววิมลสิริ ใจกล่ำ 
18
6512407046
นางสาวศิริลักษณ์ สุขชาวนา 
19
6512407047
นางสาวสโรชา ม่วงวัง 
20
6512407048
นางสาวสุชัญญา จันทร์น้อย 
21
6512407049
นางสาวอังคนาภรณ์ ณ พัทลุง 
22
6512407050
นายณรงค์ฤทธิ์ สอนทอง 
23
6512407051
นายธีรพงษ์ แย้มประเสริฐ 
24
6512407052
นายนิรุช กุลเทศ 
25
6512407053
นายปริวัฒน์ ไพรสิงห์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512407054
นายพงศธร พูลรักษ์ 
27
6512407055
นายภูชิต สิงลา 
28
6512407056
นายรัชชานนท์ คำวงษ์วาลย์ 
29
6512407057
นายวชิร พ้นภัย 
30
6512407058
นายศุภชัย สังข์เงิน 
31
6512407059
นายสมภพ บุญเทพ 
32
6512407063
นายชนาภัทร สุขเปีย 
33
6512407064
นายนนทนันทน์ หาญอยู่ 
34
6512407065
นายพีรภัทร ตันกิตติภิญโญ 
35
6512407066
นายวรดร มาสุด 
36
6512407067
นายอัครพนธ์ สังข์พานิช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................