มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512433001
นางสาวจารุวรรณ สุทะตั้ง 
2
6512433002
นางสาววราภรณ์ บัวจันทร์ 
3
6512433004
นางสาวอนัสสรา แสงเอี่ยมศรี 
4
6512433005
นางสาวอริสรา แก้วดู 
5
6512433006
นายเทวฤทธิ์ ใจชิน 
6
6512433007
นายธนพัฒน์ ชูตินิมิตรรัตน์ 
7
6512433008
นายนพณรรธ์ ชาญโพธิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................