มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 19/06
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5835602042
นางสาวธนธรณ์ สงวนสิทธิกุล 
2
5835602044
นางสาวนภสิริ เนียมคำ 
3
5835602045
นางสาวปรียาวัลย์ จันต๊ะสา 
4
5835602048
นางสาวพัชรพร อมดวง 
5
5835602062
นางสาวอัญชิสา กลิ่นกรอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................