มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412272001
นางสาวชาลิสา คุ้มสา 
2
6412272002
นางสาวธัญญารัตน์ ตระกูลสา 
3
6412272003
นางสาวนีรชา พุ่มชะบา 
4
6412272004
นางสาวอรณิชชา ต้อนไล่ 
5
6412272005
นายกัมพล เนียมสำฤทธิ์ 
6
6412272006
นายโกศล บุญช่วย 
7
6412272007
นายชัชยุทธ ดวงตา 
8
6412272008
นายทรงกลด อ่ำศรี 
9
6412272010
นายธนบูรณ์ มั่นชื่น 
10
6412272012
นายนพเกล้า มากด่าน 
11
6412272013
นายนพรัตน์ ทองทัพ 
12
6412272015
นายพศวัต เกตุปั้น 
13
6412272016
นายวีรภัทร อาจบัว 
14
6412272018
นายสุทธิพงษ์ พรมเดช 
15
6412272019
นายสุทธิพจน์ ด่อนแผ้ว 
16
6412272021
นายอวิรุทธ์ สิงห์กลิ่น 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................