มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 2
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212242041
นางสาวจันทร์จิรา เกิดศรี 
2
6212242048
นางสาวธิศณา เปรียะเซกู่ 
3
6212242053
นางสาวพรรณนิกา ยี่จอหอ 
4
6212242063
นางสาวสุกัญญา แถวอุทุม 
5
6212242068
นางสาวสุพรรณี กล้องก่ำ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................