มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612273002
นางสาวกรภัทร์ ใหมทอง 
2
6612273003
นางสาวกรรณิการ์ เสงี่ยมพงษ์ 
3
6612273004
นางสาวกัลย์สุดา โพธิ์คำ 
4
6612273005
นางสาวขวัญรัตน์ บุญรุ่ง 
5
6612273006
นางสาวจันทนิภา บุญมา 
6
6612273007
นางสาวชญานุตม์ ปัญญางก 
7
6612273008
นางสาวณัฐพร เเก้วเหลี่ยม 
8
6612273009
นางสาวณัฐมล กำปะนาด 
9
6612273010
นางสาวดลใจ เกตุดา 
10
6612273011
นางสาวนุชรดี จิ๋วพรม 
11
6612273012
นางสาวบัณฑิตา บุญชู 
12
6612273013
นางสาวพรสวรรค์ น่วมประสิทธิ์ 
13
6612273014
นางสาวรวี ลีชานนท์ 
14
6612273015
นางสาววิลาสินี อริยบัญโญทัย 
15
6612273016
นางสาวศรุตา ฝังใจ 
16
6612273017
นางสาวศิรประภา หัตถมาศ 
17
6612273018
นางสาวสมหญิง กวนชาบัน 
18
6612273019
นางสาวอนันดา ศักดิ์เจริญชัยกุล 
19
6612273021
นางสาวสุรีรัตน์ อุปถัมภ์ 
20
6612273023
นางสาวอาทิตยา สุขรัตน์ 
21
6612273024
นางสาวอารียา วงษ์พิมเสน 
22
6612273025
นายชิตณภูมิสิษฐ์ เนื้อไม้ชญา 
23
6612273026
นายพรวิวัฒน์ กรัดคล้ำ 
24
6612273027
นางสาวศิริสุดา แซ่หว้า 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................