มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ 23/38
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6232614001
นางสาวกนกนิภา อินเมฆ 
2
6232614011
นายกฤษบวร มณีสุโข 
3
6232614012
นายคีรีรัฐ สุรรัตน์ 
4
6232614013
นายณัฐพล บวบหอม 
5
6232614014
นายธีรภัทร์ หาญประกาศ 
6
6232614015
นายธีรศักดิ์ จุลการ 
7
6232614018
นายพันธชา คุ้มคำ 
8
6232614019
นายภูมิมินทร์ ศรีแสน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................