มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ 23/38
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6232614001
นางสาวกนกนิภา อินเมฆ 
2
6232614002
นางสาวกนกพร สืบไทย 
3
6232614005
นางสาวทวีพร คำสุกดี 
4
6232614007
นางสาวปรียาภรณ์ เย็นขัน 
5
6232614009
นางสาวสุชาดา เปรมปรี 
6
6232614011
นายกฤษบวร มณีสุโข 
7
6232614012
นายคีรีรัฐ สุรรัตน์ 
8
6232614013
นายณัฐพล บวบหอม 
9
6232614014
นายธีรภัทร์ หาญประกาศ 
10
6232614015
นายธีรศักดิ์ จุลการ 
11
6232614016
นายประสิทธิชัย โตเครือดี 
12
6232614017
นายพงศ์พิสุทธิ์ จันทรคณา 
13
6232614018
นายพันธชา คุ้มคำ 
14
6232614019
นายภูมิมินทร์ ศรีแสน 
15
6232614021
นายศุภิสรา ธัญญผล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................