มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด 24/38
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6332606001
นางสาวเกสรา ไตรศัพท์ 
2
6332606002
นางสาวปฐาวดี เกิดศรี 
3
6332606003
นางสาวปริยาภรณ์ ถีติปริวัตร์ 
4
6332606007
สิบเอกตนุภัทร ต้นจำปา 
5
6332606008
นายศิริวุธ พรหมแสง 
6
6332606009
นายศุภกร พูลกระจ่าง 
7
6332606010
นายสรวิศ ทองสัมฤทธิ์ 
8
6332606011
นางสาวศศิญา ยิ้มคง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................