มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512272001
นางสาวณัฐสนันท์ บุญเรือง 
2
6512272002
นางสาววิภา รุ่งเรือง 
3
6512272005
นายกันทรากร อยู่ทิม 
4
6512272007
นายจีรภัทร กัลยา 
5
6512272008
นายเจนณรงค์ นวลอยู่ 
6
6512272009
นายชราดล เสืออุดม 
7
6512272010
นายฐานันดร มาบ้าน 
8
6512272011
นายธนกร สุขวิสัยพานิช 
9
6512272012
นายธนพนธ์ แก้วก่อง 
10
6512272013
นายธนากร กำลังรัมย์ 
11
6512272014
นายนันทวัฒน์ ฟักทอง 
12
6512272016
นายพฤกษนนท์ รอดรำพึง 
13
6512272017
นายพลวัฒน์ รอดเจริญ 
14
6512272018
นายพลวัตร คาบคำ 
15
6512272019
นายภัทรดนัย เหล็กสิงห์ 
16
6512272020
นายรังสิมันต์ หวันทา 
17
6512272021
นายศุภกร จันทร์สิงห์ 
18
6512272022
นายศุภกร แนมสมบัติ 
19
6512272023
นายศุภกฤต จิรบุญญานนท์ 
20
6512272024
นายสรธรรณ์ ล่ำสัน 
21
6512272025
นายสหรัฐ ทองแย้ม 
22
6512272026
นายสุริยะ กองแสน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................