มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ กลุ่ม 1
ระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312263002
นายวรยศ มังสา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................