มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ชีววิทยา กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012213001
นางสาวกิตติวรา หัสแดง 
2
6012213002
นางสาวเกศินี กลิ่นหอม 
3
6012213004
นางสาวจันทิมา ศรีสุข 
4
6012213005
นางสาวชลดา สุดแก้ว 
5
6012213006
นางสาวนลินนิภา จากทิพย์ 
6
6012213007
นางสาวนวพรรษ เหลาทอน 
7
6012213009
นางสาวพัชรี ยอดยิ่ง 
8
6012213013
นางสาววิจิตตรา ศรีแก้ว 
9
6012213014
นางสาวศิริลักษณ์ ไชยพาลี 
10
6012213015
นางสาวศิริลักษณ์ ปานทุ่ง 
11
6012213016
นางสาวสิริพร ชุนกองฮอ 
12
6012213017
นางสาวสุกัญญา จันทร์สุคนธ์ 
13
6012213018
นางสาวสุทธิกานต์ เนตรเเสงสี 
14
6012213021
นางสาวอรยา โมเรือง 
15
6012213022
นายชิษณุชา มณีจักร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................