มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512207001
นางสาวกมลรัตน์ ไทรทอง 
2
6512207002
นางสาวกรองแก้ว ยี่ภู่พันธ์ 
3
6512207004
นางสาวจรวยพร เจริญยาว 
4
6512207005
นางสาวณิชาพร อยู่รัตน์ 
5
6512207006
นางสาวเนตรนภา ลบฟัก 
6
6512207007
นางสาวปณิตา พุ่มดี 
7
6512207008
นางสาวรัตนภรณ์ แก้วจันดา 
8
6512207009
นางสาวสุกัญญา มัชมลทน 
9
6512207010
นายกฤษฎา ถุงเงิน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................