มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 1
ระดับ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6615250002
นายเขมฐากร วังสุนทร 
2
6615250003
นายจิรายุ ม่วงแก้ว 
3
6615250004
นายชัยวัฒน์ เรืองศรี 
4
6615250005
นายชุติพงศ์ พรหมมา 
5
6615250007
นายธนากร ฉ่ำไกร 
6
6615250008
นายธนาธิป เพชรอ่อน 
7
6615250009
นายธรรมนิตย์ ศรีข่าย 
8
6615250010
นายธัชพล แซ่เจี่ย 
9
6615250011
นายธัญเทพ ทับทิมทอง 
10
6615250012
นายธีรภัทร อินรีย์ 
11
6615250013
นายธีระภัทธ เวียงวิเศษ 
12
6615250014
นายนวัตร จตุรวุฒิชัย 
13
6615250015
นายประวิทย์ ปิติชาญ 
14
6615250016
นายปวเรศ เรืองวงษ์ 
15
6615250017
นายปิยะ เครือญาติ 
16
6615250018
นายปุณณพัฒน์ ปานบุญ 
17
6615250020
นายภูมิภัทร ส่งเมา 
18
6615250021
นายเมธี สายทอง 
19
6615250022
นายวชิรพันธุ์ วาสะรัมย์ 
20
6615250023
นายวิจิตร สมฤทธิ์ 
21
6615250024
นายวิทวัส นาคสุข 
22
6615250026
นายสิทธิพล เปียใส 
23
6615250027
นายสิรวิชญ์ บรรจงปรุ 
24
6615250028
นายอดิสร จันกง 
25
6615250029
นายอนวัช พรวนต้นไทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 1
ระดับ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6615250030
นายอนันต์ ใจเที่ยงธรรม 
27
6615250055
นายสุตายุทธ โฉมมงคล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................