มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612407096
นางสาวสุดารัตน์ แสนวันนา 
2
5612407102
นายกฤติน หนูโชติ 
3
5612407109
นายเจตนิพัทธ์ เตี๊ยนกลิ่น 
4
5612407139
นางสาวลำพึง พินย์วรรณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................