มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312257001
นางสาวกรรณิการ์ จงจิตร 
2
6312257002
นางสาวชนนิกานต์ มีอุดร 
3
6312257003
นางสาวนันทิชา ศรีทิม 
4
6312257004
นางสาวปุยฝ้าย นาคชื่น 
5
6312257005
นางสาวศิริรัตน์ รักสวน 
6
6312257006
นางสาวสกุลตลา จุปุ 
7
6312257007
นางสาวอนุสรา ยวนเขียว 
8
6312257008
นายภัทรศักดิ์ จันจี 
9
6312257009
นางสาวนุตตรา บุญแถม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................