มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ แบบ 2 (2.1)
ระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6269208001
นางกีรติญา สอนเนย 
2
6269208002
นางสาวกุลชญา สิ่วหงวน 
3
6269208003
นางจิราภา สุขประเสริฐ 
4
6269208005
นางสาววิรัชยา อินทะกันฑ์ 
5
6269208006
นางสาวไอรดา สุดสังข์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................