มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ กลุ่ม 1
ระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112263001
นางสาวธนิษฐา สุขพร้อม 
2
6112263002
นายวันเฉลิม วงค์แพทย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................