มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด 24/07
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6335606001
นางสาวกานต์พิชชา ประดิษฐ์ 
2
6335606003
นางสาวแก้วใจ แก้วกาเหรียญ 
3
6335606004
นางสาวณิชกานต์ ประเสริฐ 
4
6335606006
นางสาวนิรัณญา สำเร็จงาน 
5
6335606007
นางสาวปพิชญา เวฬุวรรณ์ 
6
6335606008
นางสาวพนิดา จิตมะกล่ำ 
7
6335606009
นางสาวพรพรรณ แสนสุข 
8
6335606010
นางสาวพิไลพร แก่นพุดซา 
9
6335606011
นางสาวเยาวภา หมั้นเต็ม 
10
6335606012
นางสาววรรณิศา คำโสภา 
11
6335606013
นางสาวศรุตยา ภู่บุตร 
12
6335606014
นางสาวโสรญา พรมมี 
13
6335606015
นายธีรธัญ แจ้งเล็ก 
14
6335606016
นายสุรพงษ์ พึ่งสลุด 
15
6335606018
นายไพศาล จิ่นสุทธิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................