มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 15/31
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
543186004
นางสาวเกตอรุณ อ้อมแก้ว 
2
543186006
นางสาวจันจิรา ศรีบัว 
3
543186008
นางจันทร์เพ็ญ ช้างปาน 
4
543186012
นางสาวชารีน ทิมทอง 
5
543186014
นางสาวชุติมา แพงย้อย 
6
543186015
นางสาวชุติมา เล็กมี 
7
543186020
นางสาวทิระวรรณ อยู่เกษร 
8
543186025
นางปนัดดา นาคประเสริฐ 
9
543186028
นางสาวพชรวรี วรีฤทธิ์ 
10
543186029
นางสาวพนารัตน์ อุชุการ 
11
543186030
นางสาวพรทิพย์ ชำนาญราช 
12
543186034
นางสาวพิมพ์ชนก เฟื่องเพียร 
13
543186037
นางสาวมนธิชา ปานเงิน 
14
543186039
นางสาวรัชดา ศุภสาร 
15
543186043
นางสาววารินทร์ จุมพรม 
16
543186047
นางสาวสาวิตรี วัฒนะกูล 
17
543186049
นางอโณทัย พุกเพชร 
18
543186052
นางสาวอัญจนา รุ่งดี 
19
543186053
นายปรัชญา ใจรักษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................