มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม รุ่น 13
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6167259001
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีราจันทร์ 
2
6167259002
นายกาญจน์ แสงแก้ว 
3
6167259003
นายจิรวัฒน์ พงษ์พิพัฒน์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................