มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612109001
นางสาวจันทกานติ์ นนทะโคตร 
2
6612109002
นางสาวญาณัจฉรา ผึ้งอุ่น 
3
6612109003
นางสาวธมลวรรณ ถองทอง 
4
6612109004
นางสาวปารวี สุขบุญพันธ์ 
5
6612109005
นางสาวพฤกษา คำมา 
6
6612109006
นางสาวอภิสรา ทองคำดี 
7
6612109007
นางสาวอาภัสรา โพพินิจ 
8
6612109008
นายกิตติกวิน สริจันทร์ 
9
6612109010
นายชนาธิป นุ่นงาม 
10
6612109011
นายชัยวัฒน์ แซ่ม้า 
11
6612109012
นายณภัทร ศรีพลเงิน 
12
6612109013
นายณัฐภูมิ นาคเจือทอง 
13
6612109014
นายธีรนันท์ ทองยวง 
14
6612109015
นายนิธิภัทร ไกรกิจราษฎร์ 
15
6612109016
นายนิลพัตร มาขำ 
16
6612109017
นายบุญยฤทธิ์ มากบางแก้ว 
17
6612109018
นายปิติวัฒน์ หอมสุวรรณ 
18
6612109020
นายยศพัทธิ์ แก้วครอง 
19
6612109021
นายวรเมธ เพลียสำบ้อ 
20
6612109023
นายวรวุฒิ ตะนะคี 
21
6612109024
นายวิทวัส รงค์ทอง 
22
6612109025
นายศรัณยู แก่นคำ 
23
6612109026
นายศูภณัฐ อ่อนแตง 
24
6612109027
นายอิสร พัฒนธารธรรม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................