มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 4
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612254023
นางสาวพิมลรัตน์ เจตพันธ์ 
2
6612254068
นางสาวพรปวีณ์ ผุยมา 
3
6612254079
นางสาวรัตนาภรณ์ ผาติสุขธำรง 
4
6612254131
นางสาวอันอัน ชื่นดอนกลอย 
5
6612254136
นางสาวกนกวรรณ ทองอยู่ 
6
6612254137
นางสาวกรรณิกา ยศสุวรรณ์ 
7
6612254140
นางสาวจิตรทิวา คล่องยันต์ 
8
6612254142
นางสาวชุติกาญจน์ เผือกแดง 
9
6612254143
นางสาวฐิติกานต์ ใจจริม 
10
6612254144
นางสาวฐิติรัตน์ มะทาล้อ 
11
6612254145
นางสาวณัฏฐิกา วิไล 
12
6612254147
นางสาวนภสวรรณ ทองแถม 
13
6612254148
นางสาวนรินทิพย์ คำริส 
14
6612254149
นางสาวนิรัชพร ทองจันทร์ 
15
6612254150
นางสาวบัณฑิตา เขียวดี 
16
6612254151
นางสาวปภาวรินท์ อภิจำนงเจริญ 
17
6612254154
นางสาวพรทิพา พิมนิล 
18
6612254155
นางสาวพัชราภา รอดปันนา 
19
6612254156
นางสาวพัชราภา ลาภเสนา 
20
6612254157
นางสาวพิมพ์ชนก รอดแล้ว 
21
6612254158
นางสาวพิมลนาฏ ธรรมใจ 
22
6612254159
นางสาวเพชรรัตน์ กระต่ายทอง 
23
6612254160
นางสาวภาวิตรา โลกคำลือ 
24
6612254161
นางสาวมาริสา ทองแบบ 
25
6612254162
นางสาวมินตรา อินเมฆ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่ม 4
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612254164
นางสาววรัญญา บุญล้ำ 
27
6612254165
นางสาววรัญญา ศรีบุตรตา 
28
6612254167
นางสาวศิริรัตน์ คงรักษา 
29
6612254168
นางสาวสุพรรษา แดงดี 
30
6612254169
นางสาวสุพรรษา ภานนท์ 
31
6612254170
นางสาวสุพาภรณ์ แสนพันคำ 
32
6612254171
นางสาวสุภัสสร ต่ายจันทร์ 
33
6612254172
นางสาวอมรรัตน์ ขวัญแน่น 
34
6612254173
นางสาวอริศรา ว่องไว 
35
6612254174
นางสาวอัญชิษฐา แจ่มศรี 
36
6612254175
นางสาวอาภาศิริ คำรีมา 
37
6612254176
นายกฤษฎา จันทร์ธิดา 
38
6612254177
นายภูธเนศ เเซ่โล่ 
39
6612254178
นายศิรวิทย์ คำบุญ 
40
6612254179
นายอาชวิน จันตืน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................