มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 23/35
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6232412001
นางสาวชุติมน บัวบาน 
2
6232412002
นางสาวณัฐวดี ศรแก้ว 
3
6232412003
นางสาวบุศกร รักแจ้ง 
4
6232412005
นางสาวปติณญา พัฒนชัยยะ 
5
6232412007
นางสาวปานทิพย์ พิกุล 
6
6232412011
สิบเอกหญิงรุ่งทิวา ฮับหลี 
7
6232412013
นางสาวสุภาภรณ์ คงเเป้น 
8
6232412015
สิบตำรวจโทกฤษณพันธ์ จันแจ 
9
6232412018
นายจิรายุ ฤทธิศักดิ์ 
10
6232412019
นายชินวุฒิ เกิดน้อย 
11
6232412024
สิบตำรวจโทธาริน สุขเอี่ยม 
12
6232412025
สิบตำรวจตรีธีรพันธ์ กำนันตน 
13
6232412028
สิบตำรวจตรีเปี่ยมวงศ์ สมมงคล 
14
6232412029
สิบตำรวจตรีพงศธร บุญประจวบ 
15
6232412030
จ่าอากาศตรีพศิน เทพละออ 
16
6232412033
สิบตำรวจโทภานุวัฒน์ โอดมี 
17
6232412034
สิบตำรวจโทรัตติกร มั่นดี 
18
6232412035
นายฤทธิศักดิ์ ขอดเงิน 
19
6232412036
นายศักดา วรรณาโส 
20
6232412037
นายศิวณัฐ ทองม่วง 
21
6232412038
สิบโทศุภชัย ฟูดี่ 
22
6232412040
สิบตำรวจโทสิรภพ สีสุราช 
23
6232412041
นายสุกฤษฎิ์ เพิ่มพูลทรัพย์ 
24
6232412042
นายอนุสรณ์ ยลพันธุ์ 
25
6232412044
สิบตำรวจตรีศราวุฒิ นิ่มนวล 
26
6232412045
สิบตรีอนุวัฒน์ ศรศรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................