มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เคมี กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212211002
นางสาวทัศนีย์ เที่ยงเกตุ 
2
6212211003
นางสาวทิพย์กมล เทียมเต็ง 
3
6212211004
นางสาวพิมพ์นิภา ป้องท้าว 
4
6212211005
นางสาววันวิสา หุ่นทอง 
5
6212211006
นางสาวเสาวลักษณ์ อยู่เพชร 
6
6212211007
นายครรชิต ณ วิเชียร 
7
6212211008
นายพลวัต ทองคำ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................