มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 20/41
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5932602002
นางสาวณัฐชยา แย้มปั้น 
2
5932602003
นางสาวณัฐญา มีรอด 
3
5932602006
นางสาวธิดารัตน์ เครือบุญ 
4
5932602007
นางสาวพิรุณรักษ์ กองนิล 
5
5932602008
นางสาวฟ้าใส บัวบาน 
6
5932602009
นางสาวภานิชา ใจสะอาด 
7
5932602012
นางสาวศิริพร ศิริศรีวรนันท์ 
8
5932602017
นายจักราช กันนะราช 
9
5932602020
นายทนงศักดิ์ แก้วสอาด 
10
5932602021
นายธนภัทร อารีกุล 
11
5932602022
นายปรัตถกร กุลแก้ว 
12
5932602023
นายพฤฒิพันธุ์ จันตรี 
13
5932602027
นายศิรวัฒน์ จันทร์สี 
14
5932602029
นายอำนาจ พลโคตร 
15
5932602052
นายธีรยุทธ สันองค์ 
16
5932602064
นางสาวปานตะวัน จันทรมณี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................