มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 17/04
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5635210001
นางสาวกันยารัตน์ สาพ่วง 
2
5635210002
นางสาวพจมาน เชียมขุนทด 
3
5635210003
นางสาวโสรญา กลิ่นนุ้ย 
4
5635210004
นายกิตติพงษ์ พูลพังงา 
5
5635210005
นายเกียรติศักดิ์ เอี่ยมมี 
6
5635210006
นายชุมพล แบ่งเพ็ชร 
7
5635210007
นายณัฐพงษ์ จันทะวง 
8
5635210012
นายณชร แก้วอุดม 
9
5635210013
นายมาฆะ จีนขจร 
10
5635210017
นายธนพล เลิศลักษมี 
11
5635210021
นายสมมารถ เพ็ชรสอาด 
12
5635210022
นายจักรกฤษ จันทร์ตรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................