มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและบริการ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212429012
นางสาวตรียนุช ยังพูล 
2
6212429026
นางสาวเยาวเรศ ทับเงิน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................