มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชี 19/10
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5835615046
นางสาวชลนิกานต์ อินทร์หอม 
2
5835615050
นางสาวทัศนีย์ พันธ์ทอง 
3
5835615054
นางสาวภัทรธิดา หมานเหล็ก 
4
5835615063
นางสาวศจีรัตน์ เป้านา 
5
5835615065
นางสาวสุดารัตน์ รอดเทศ 
6
5835615067
นางสาวสุธิตา ด้วงปิ่น 
7
5835615072
นางสาวอาทิตยา แสงเทียน 
8
5835615074
นายนพรัตน์ ธรรมมารัตน์ 
9
5835615079
นางสาวจรรยพร พรมสอน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................