มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 26/03
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6535242001
นางกชกร พุทธา 
2
6535242002
นางสาวกรรณิการ์ คำถาเครือ 
3
6535242003
นางสาวจรัสพร บุญรัตน์ 
4
6535242004
นางสาวจิราวรรณ สันทอง 
5
6535242006
นางสาวทิพย์วรรณ บุญจูบุตร 
6
6535242007
นางสาวประทีป เอี้ยงเถื่อน 
7
6535242008
นางสาวพัชรพร เสนานุช 
8
6535242009
นางสาวภัณฑิรา รุ่นแรก 
9
6535242010
นางสาวภัทรภร ปทุมพงษ์ 
10
6535242011
นางสาวรัชดาภรณ์ เพิ่มพูล 
11
6535242012
นางสาวรัตนาวลี ดอกทับทิม 
12
6535242013
นางสาววรัญญา ธรรมลังกา 
13
6535242015
นางสาวสุธาสินี เขียวสัมฤทธิ์ 
14
6535242016
นางสาวสุวนันท์ คำมูลตา 
15
6535242018
นายธีรนัย เขียวสนั่น 
16
6535242019
นายยศพัทธ์ ทวนทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................