มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512603001
นางสาวกัญญารัตน์ น้อยศิริ 
2
6512603002
นางสาวเกศกนก นาคหลง 
3
6512603003
นางสาวชนัญญา หม่วยนอก 
4
6512603004
นางสาวณัฏฐณิชา น้อยม่วง 
5
6512603005
นางสาวณัฐณิชา ปราบศรีภูมิ 
6
6512603006
นางสาวดวงกมล โตเนียม 
7
6512603007
นางสาวธัญลักษณ์ บัวเกษ 
8
6512603008
นางสาวนรินทร์ธร เบ้าภาระ 
9
6512603009
นางสาวบัณฑิตา หมั้นเต็ม 
10
6512603010
นางสาวปภาวิน วงษ์ทรัพย์ 
11
6512603011
นางสาวลลิดา ศรีบุตรตา 
12
6512603012
นางสาววรรณพร ฉิมพาลี 
13
6512603013
นางสาวศิริวศา ศรีลาพัฒ 
14
6512603014
นางสาวศุทธินี สาระพล 
15
6512603015
นางสาวสุณิสา คำสิงห์ 
16
6512603016
นางสาวเสาวลักษณ์ อ่อนสะเดา 
17
6512603018
นายธนวัฒน์ ปิ่นณรงค์ 
18
6512603021
นายแดนสรวง ขุนหนังสือ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................