มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612407004
นางสาวชลธิชา สายปัญญา 
2
5612407012
นางสาวมินตรา ธูปเมฆ 
3
5612407021
นางสาวศศิธร เกิดทวีสุข 
4
5612407030
นางสาวอนุสรา เนียมมี 
5
5612407035
นายกรรณวัฒิ คำลือ 
6
5612407043
นายณัฐวุฒิ โพธิ์สาน 
7
5612407044
นายธนกร เอี่ยมสกุล 
8
5612407047
นายธวัชชัย สุวรรณวงค์ 
9
5612407051
นายพิชิตพล รุ่มรวย 
10
5612407055
นายแมนรวี แก้วลอย 
11
5612407141
นางสาวณัฐฐา นันทะวัน 
12
5612407142
นางสาวพิมพ์ประภา หวลหอม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................