มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412412040
นางสาวจิราพร คู่ควร 
2
6412412041
นางสาวจุฬาลักษณ์ เขียวสะอาด 
3
6412412042
นางสาวชนาพร กรปรีชา 
4
6412412045
นางสาวชลกร บุญสอาด 
5
6412412046
นางสาวณัฎฐนิชา คำเส็ง 
6
6412412047
นางสาวณัฐกาล คลังบุตร 
7
6412412048
นางสาวณัฐชยา เฟื่องเหล็ก 
8
6412412049
นางสาวณัฐธยาน์ อินยัง 
9
6412412051
นางสาวธนัชชา จันหอม 
10
6412412053
นางสาวนรินธร บัวชาบาล 
11
6412412055
นางสาวนัชชา ทองอิ่ม 
12
6412412056
นางสาวนิดธิดา วังคีรี 
13
6412412057
นางสาวบัณฑิตา รัตนวงษ์ 
14
6412412058
นางสาวบุณยาพร พรมมี 
15
6412412059
นางสาวปรายฝน เมืองคุ้ม 
16
6412412060
นางสาวปาณิสรา ขัดสม 
17
6412412061
นางสาวเปรมกมล เปล่งปลั่ง 
18
6412412062
นางสาวพรสุดา สายบุญเคียง 
19
6412412063
นางสาวภานุมาศ สุทธิสน 
20
6412412065
นางสาวเมธาวรรณ พุทธสิมมา 
21
6412412068
นางสาวศิริวรรณ รอดเครือทอง 
22
6412412070
นางสาวอรอุมา มั่นเมือง 
23
6412412073
นายณัฐวุฒิ พยาบาล 
24
6412412074
นายธนกร คำผง 
25
6412412076
นายสุทิวัส แก้วเหลี่ยม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................