มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912420007
นางสาวจุฬารักษ์ ขุนพลพันธ์ 
2
5912420031
นางสาววรรณพร เมฆดินแดง 
3
5912420046
นายนพัตธร ขลุ่ยนาค 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................