มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6367422001
นางสาวนัชชา เกิดอินทร์ 
2
6367422002
นางสาวบุญยพร อิงชาติเจริญ 
3
6367422003
นางสาวปิยพร ประสมทรัพย์ 
4
6367422004
นางภัทราวดี อ่ำคูณ 
5
6367422005
นางสาววรรณภา คุ้ยแคะ 
6
6367422006
นางสาวศิริวรรณ บัวโชติ 
7
6367422007
นายกฤษณะ เนียมหอม 
8
6367422008
นายธนาวุฒิ คำศรีสุข 
9
6367422009
นายพิเชษฐ์ เชื้อมั่น 
10
6367422010
นายรัฐพล เซมา 
11
6367422032
นายศุภวิชญ์ จิราพงษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................